ورود به سایت

معرفی رشته های دانشگاهی

در اینجا سعی کردیم تا شمارا کمی با برخی از رشته های دانشگاهی مهم آشنا کنیم.

 

استخراج معدن

مطالعه اين بخش براي دانش آموزانيکه در شهرها و در کوچه پس کوچه هاي شهرهاي بزرگ فقط ساختمان ديده اند و بس ودر دوره دبيرستان شايد براي يکبار هم به در ورودي يک معدن برده نشده اندبسيار عجيب است. نمي توان آنچه را يک معدنچي لمس کرده براي شما به خوبيبيان کرد گرچه همه گرايش هاي معدن منجر به کار در داخل تونل هاي تاريک وطولاني معادن نمي شود ولي به هر حال سعي داريم تا پايان کار بعضي از رشتهها را براي شما بيان کنيم.

خيلي مهم است که شما چه نگاهي به اين رشتهداريد و چگونه اين آمادگي را در خود ايجاد کرده ايد که رشته معدن را انتخابمي کنيد ولي به هر حال بسياري از مديران کشور ما موفقيت خود را پس ذخائرعظيم و معادن غني کشور ما کسب کرده اند. استخراج کاني ها از معادن و تبديلآنها به فلزات يا مواد ارزشمند ديگر و استفاده از آنها در داخل يا خارجکشور تمامي فرايند اين بخش بزرگ اقتصادي است. نمونه برداري هاي سطحي و نقشههاي ماهواره اي در تشخيص ذخاير معادن و يا شناسائي معادن نقش اساسي ايفامي کنند. مهندسي معدن با رشته هاي زمين شناسي شيمي، جغرافيا ارتباط نزديکدارد و دانش آمزي که اين رشته را انتخاب مي کند بايد در دروس فيزيک و رياضيپايه قوي داشته باشد.
در رشته مهندسي معدن، به دليل غني بودن خاك كشور از مواد معدني، زمينه‌هايمختلف كاري، به خصوص در مناطق خارج از شهر، فراهم است. در اين رشتهمهندسان هر دو گرايش با همكاري يكديگر مي‌توانند موفق باشند. مثلاً براياستفاده از يك معدن مس، ابتدا مهندسين اكتشاف با تهيه نقشه و انواع نمونهاز خاك و جنس سنگ منطقه، به تعيين دقيق محل معدن مي‌پردازند. ضمناً مهندسيناكتشاف، بررسيهاي لازم را در زمينه‌هايي همچون اقتصادي بودن بهره بردارياز معدن و. . . انجام مي‌هند.
سپس مهندسين استخراج با استفاده از فنون آتشباري و حفاري، اقدام بهحفر تونل‌هاي زير زميني و استخراج مواد به روشهاي مختلف مي نمايند. البتهدر مواردي ممكن است فقط نياز به استخراج مواد از معادن روباز باشد. باپيشرفتهاي علم مهندسي معدن مي‌توان با استفاده از نقشه‌هاي ماهواره‌اي ونمونه برداري هاي سطحي، پي به وجود معادن و ذخاير موجود در اعماق زمين برد ونسبت به استخراج آنها اقدام كرد.آمار
بايد براي کمتر دانش آموز دبيرستان سوالباشد که موضوع رشته آمار چيست؟ نام گذاري بعضي از رشته ها به قدري واضح وآشکار است که با نام بردن از اسم آن توضيح کاملي از تمام رشته بدست مي آيد. رشته آمار روش هاي جديد و اصول اساسي آمارگيري را مورد بحث و مطالعه قرارمي دهد. از دوران دبستان که به اردو رفته ايد با اين کلمه که مي خواهيمآمار بگيريم همه جمع شوند آشنا شده ايد. آماربيانگر کميت است براي برنامه ريزي کيفي و با کيفيت، امروزه نقش آمار دربرنامه ريزي آنقدر مهم است که بسياري از امور متوقف مي شوند تا آمار آنبدست آيد.
روش هاي آمارگيري متنوع و ارائه آن ها به صورت هاي متعددي گسترشيافته. در کشور ما آنچه رو به پيشرفت است توجه به آمار است و آنچه هنوز بهآن دست نيافته ايم آمارهاي قطعي، واحد و قابل استناد است به هر حال رشتهآمار که مرکز جذب فارغ التحصيلانش مرکز آمار ايران است در حوزه هاي مختلفبا فاکتورها و سوالات متفاوت نحوه آمارگيري علمي را آموزش مي دهد.
 
دانشجوياني که اين دوره آموزشي را طي مي‌کنند پس از فراغت از تحصيل توانايي‌هاي زير را دارند.
کليه دروس آمار، احتمال، دوره رياضي متوسطه آموزش عمومي را تدريس نمايند.
  توانايي ادامه تحصيل را داشته و بتوانند با رعايت ديگر ضوابط گزينش وارد دوره کارشناسي ارشد و رشته‌هاي بالاتر تخصصي گردند.
 توانايي تجزيه و تحليل آماري مسائل اقتصادي و صنعتي را دارا ميباشند.
در برنامه‌ريزي صحيح علمي و حل مسائل مربوط به آنها توانايي دارند.
 آمادگي براي برخورد با مسائل خاص آماري و حل مشکلات ناشي از آنها را دارا ميباشند.
اهميت اين دوره جهت تربيت افراد آزموده براي سازمانهايي از قبيلبرنامه و بودجه مرکز ايران و مراکز صنعتي و پزشکي و غيره که در جهت استقلالاقتصادي و خود کفايي صنعتي جامعه اسلامي ضورت دارد بيش از پيش احساسمي‌شود.
تذکر:
تطبيق دانشجويان فعلي دوره کارشناسي آمار مي‌توانند با برنامه قبليمانده واحدهاي درسي خود را بگذرانند و فارغ‌التحصيل شوند ولي اگر شورايآموزشي موسسه مربوطه موافق باشند اين دانشجويان مي‌توانند توسط موسسهمربوطه دروس گذارنده خود را با برنامه جديد انطباق داده و بر طبق برنامهجديد ادامه تحصيل دهند.
 

رياضيات
رياضيات يکی از قديمی ترين شاخه های علوم است هدف از ايجاد اين رشته که منطق خاص خود را دارد. پرورش سه گروه است:
افرادی که می خواهند در آينده رياضيدان بشوند.
افرادی که قرار است به عنوان دانش آموخته رياضی، نياز صنايع و موسسات گوناگون به رياضيات کاربردی را رفع کنند.
افرادی که قرار است تعليمات عمومی در رياضيات ببينند و به خدمتفرهنگی و تدريس در مدارس اشتغال ورزند. رياضيات در چند قرن اخير پيشرفتبسيار زيادی کرده است و هر روز شاخه های جديدی بدان اضافه می شود که آن راگسترده تر می کند بهتر است دانش آموزان قبل از ورود به دانشگاه، تبحر کافیدر دروس رياضيات دبيرستان کسب کنند و در محدوده آن دروس مسائل زيادی حلکرده باشند.
عمده کساني که در رشته رياضي به تحصيل دانشگاهي ادامه مي دهند استادان وپژوهشگران رياضي آينده کشور خواهند بود اين دسته از افراد همان هايي هستندکه در کنار ديگر مجموعه هاي علمي کشور براي سرافرازي ملت ايران تلاش میکنند از ديگر کارهاي اين رشته برطرف ساختن نيازهای مؤسساتي است که بهرياضيات کاربردي احتياج دارند مانند موسسات فني، کشاورزي، برنامه ريزي ومالي.شهرسازی
توسعه شهرنشيني و رشد شهرها و شهرگرايي درسده اخير، روز به روز به مسايل شهري ابعاد جديدتري بخشيده است. امروزهمراقبت و هدايت توسعه شهري و ساماندهي مناطق پيرامون شهري از اهميت ويژه ايبرخوردار گشته است.
طي دهه هاي 1335- 1375 تعداد شهرهاي ايران سه برابر شده و پيش بينيمي شود که در سال 1400 شمسي اين تعداد باز هم دو برابر گردد. تداوم اينروند در آينده، مراقبت و هدايت توسعه هاي شهري را در دستور کار قرار داده وبر تربيت نيروي انساني آگاه و کارآ در سطوح مختلف شهرسازي تأکيد مي کند.
با توجه به اين واقعيات، حرفه شهرسازي در مقطع کارشناسي به عنوانتخصصي ميان رشته اي با تمام زمينه هاي علمي پايه اي و اصلي شهرسازي درتحصيلات دانشگاهي معنا مي يابد. در اين مقطع تقويت مهارت هاي فني و کاربرديو همچنين آماده سازي زمينه براي دوره تحصصي کارشناسي ارشد شهرسازي و تربيتنيروي انساني کارا در سطوح مختلف اجرايي کشور در دستور کار قرار مي گيرد.
آموزش در دوره کارشناسي شهرسازي زمينه اي مناسب براي ساماندهي وهدايت توسعه و حفاظت و بهره وري از منابع موجود و بالقوه محيطي در نقاطشهري را فراهم مي آورد. تأسيس اين دوره ضمن تحول و ارتقاء کيفي آموزش تخصصيدوره هاي کارشناسي ارشد ناپيوسته شهرسازي، دگرگوني کيفي در آموزش دوره هايدکتري شهرسازي را نيز فراهم کرده و مايه توسعه فني و علمي شهرسازي در جهتهمگامي با رشد و تحول کشور خواهد گرديد.
کارشناسي شهرسازي عبارت از مجموعه آگاهي علمي، فني در سطح آموزشهيا عمومي حرفه شهرسازي است. دانش آموختگان اين دوره قدرت اجرايي طرحسکونتگاه هاي شهري و يا در حال شهري شدن را در چارچوب آموزش هاي خود دارابوده و آمادگي لازم را در تهيه طرح هاي شهري با گروههاي تخصصي خواهند داشت. اين فارغ التحصيلان همچنين با کسب آگاهي ها و مهارت هاي علمي- فني، درتهيه طرح هاي شهري همکاري فعال داشته و شرايط لازم و پايه اي را براي ورودبه دوره هاي تحصيلات تکميلي شهرسازي واجد خواهند بود.
دوره کارشناسي شهر سازي در پي تحقيق بخشيدن به موارد زير است:
گسترش دانش و مهارت شهرسازي به منظور تربيت نيروي انساني آگاه وکارآ که بتواند در خدمت رشد و تحول همه جانبه کشور قرار گرفته و نظارت ومراقبت بر توسعه پايدار شهري براساس طرحهاي مصوب را بر عهده گيرد.
 تربيت کارشناساني که بتوانند رابطه مناسب بين برنامه هاي اجتماعي- اقتصادي و توسعه اي را در اجراي طرحهاي شهري فراهم آورند و بر اجراي طرحهاو برنامه هاي توسعه نظارت نموده و در ارتقاء کيفيت و کارآيي محيط هاي شهريموثر افتند.
3) زمينه هاي علمي و فني دوره هاي تخصصي شهرسازي را تقويت کرده وکارشناسي ارشد گرايش برنامه ريزي شهري و طراحي شهري را به سوي حرفه اي ترشدن سوق دهند.
شهر سازي در عين تخصصي بودن، داراي خصلت ميان رشته‌اي است و با زمينه‌هايگوناگون در سطوح روستائي، شهري و منطقه‌اي از يكسو و سطوح فني و انساني ومحيطي از ديگر سو در ارتباط مي‌باشد.
كارشناسان شهرسازي مي‌توانند در فرايند ساماندهي و بهبود فضاهايزيستي و محيط‌هاي زندگي نقش مؤثر داشته، با ارائه طرح‌هاي مختلف در مديريتطرح و برنامه‌ريزي و اجراي اين فضاها مشاركت نمايند.
اين كارشناسان نسبت به آموخته‌هاي خود قادر به تهيه طرح و برنامهبراي مناطق شهري و روستائي بوده، عملا در فرايند شهرسازي نقش و وظيفهحرفه‌اي خويش را ايفا خواهند كرد.
كارشناسان شهرسازي با توجه به آموخته‌هاي خود مي‌توانند درنها‌دهاي مختلف شهرسازي مانند دفاتر شهرسازي و فني شهرداري‌ها ، دفاتر فنيوزارت كشور، ادارات كل مسكن و شهرسازي، دادگستري، دفاتر فني جهاد كشاورزي وبنياد مسكن انقلاب اسلامي ، دفاتر مهندسين مشاور شهرسازي و ساير نهادهايمربوط با اجراي طرح‌هاي شهري كشور به كار بپردازند.
دانش آموختگان اين دوره قدرت اجرايي طرح سكونتگاه هاي شهري و يا درحال شهري شدن را در چهار چوب آموخته‌هاي خود دارا هستند و آمادگي لازم رادر تهيه طرح‌هاي شهري با گروههاي تخصصي خواهند داشت.
اين رشته ارتباط نزديك با برخي از رشته‌هاي مهندسي بخصوص رشته‌هايمعماري، عمران، مكانيك (تاسيسات) و همچنين علوم اجتماعي، روانشناسي، جامعهشناسي، اقتصاد و... دارد.


عملیات پترو شیمی
دير زماني است كه ديگر نفت يك كالاي اقتصادينيست ، يك كالاي سياسي به تمام معنا شده است هر خبر سياسي اجتماعي به اينطلاي ارزشمند اثر مي گذارد و اهرم قدرتي است عليه يا به نفع كشور نفت خيزايران به دليل تحريم هاي دو دهه گذشته توانسته به قابليت هاي مختلفي دستيابد كه افزايش ارزش افزوده نفت كه منجر به توليد مواد پتروشيمي و در نهايتصادرات آن است يكي از آنهاست.
امروزه كمتر استاني است كه از نعمت پالايشگاه محروم باشد. رشدقابل توجه توليد مواد پتروشيمي و صادرات آن به طور طبيعي نيازمندكارشناسان خبره اي كه در رشته هاي مختلف مشغول خدمت شوند . يكي از آن رشتهها عمليات پتروشيمي است. دوره کاردان فنی عملیاتپتروشیمی یکی از دوره های آموزشی در نظام آموزش عالی در مقطع کاردانی است وهدف آن تربیت کاردان فنی جهت بهره برداری از واحدهای صنایع پتروشیمی وسایر واحدهای تولیدی صنایع شیمیایی مربوطه در زمینه تولید اسیدها، بازها ونمکهای معدنی و آلی، کودهای شیمیایی، منومرها و سایر ترکیبات مشابهپتروشیمی می باشد.
طول متوسط دوره آموزشی در دوره کاردانی عملیات پتروشیمی 2 سال است ونظام آموزشی آن مطابق آئین نامه مصوب شورایعالی برنامه ریزی واحدی است،زمان تدریس هر واحد درسی از نوع نظری 17 ساعت و از نوع آزمایشگاهی 34 ساعت واز نوع آزمایشگاهی و کارگاهی 51 ساعت و هر ماه کارآموزی معادل یک واحدمحسوب می گردد
فارغ التحصیلان این دوره در واحدهای صنایع شیمیایی بویژه صنایعی که ازهیدروکربن ها بعنوان ماده اولیه استفاده می کنند، از قابلیت های زیربرخوردارند:
- بهره برداری روزمره از واحدهای تولیدی صنایع شیمیایی در شرایط مطلوب فنی زیر نظر کارشناسان بهره برداری.
- شناخت لازم از سایر قسمتهای واحدهای تولیدی
- برنامه ریزی و نظارت بر فعالیت کارگران ماهر و انتقال معلومات فنی به آنها.فيزيك
فيزيك، علم ماده و انرژي است. پديده‌هاياطراف ما از قوانين خاصي تبعيت مي‌كنند كه در ابتدا ناشناخته‌اند. سعي برفهم اين قوانين و روابط بين آنها، دامنه وسيع علم فيزيك را نمايان مي‌سازد. در قديم، متخصصين پيرامون تمام مسايل مورد علاقه‌شان درباره جهان مادهانديشه مي‌كردند، ليكن امروزه تحقيقات پايه، سمت و سوهايي خاص يافته كهبيشتر در خدمت فن‌آوري (تكنولوژي) جديد است و غالباً اين جهت‌ها توسطسياستمداران و صاحبان صنايع نوين تعيين مي‌شوند. علوم پايه از جمله فيزيك، به لحاظ ماهيتشان كه شناخت جهان واقع است، و به خاطر كاربردشان در زندگي روزانه بشري صاحب ارزش‌ هستند.
در كتاب آسماني ما مسلمانان، به تعقل و تفكر در مورد عالم طبيعتبارها تاكيد شده و در هيچ جا بر غیر كاربردي بودن اين تفكرات تصريح نگشته‌است. همچنين نمي‌توان ادعا كرد كه نظريه‌اي صرفاًمحض و بدون كاربرد خواهد ماند، چنان‌كه «هرتز» وقتي مقاله خود را در موردامواج مي‌نويسد، اشاره مي‌كند كه « به نظر من » اينمقاله بيشتر به درد درست كردن اسباب بازي براي كودكان مي‌خورد تا يك كارعلمي» اما دنياي امروز مخابرات، مديون زحمات چند ده سال پيش «هرتز» است.
از طرف ديگر بايد به اين نكته نيز توجه داشت كه فراوانند موضوعاتيدر فيزيك كه هم جايگاه غني فكر و انديشه‌اند و هم نتايج آنها بسيار به حالبشريت سودمند است، اما نكته اساسي در تعريف فيزيك اين است كه بپذيريمكاربرد كوتاه مدت و سريع محصولات « علم فيزيك‌ » الزامي نيست. يك فيزيكدانبايد اصول و قوانين حاكم بر پديدة فيزيكي را استخراج كند، با فرمول، رابطه ومثال، آنها را به بند قاعده در آورد و با آزمايش، درستي نظريه‌اش را اثباتكند. به اين دليل، تقسيم بندي فيزيك به دو بخش فيزيك محض و فيزيك كاربردي،به طور اصولي، تقسيم بندي صحيحي نيست.
در تمام دنيا فيزيك را به دو شاخه فيزيك نظري و فيزيك تجربي تقسيم بندي مي‌كنند. بهخاطر وسعت دامنه علم فيزيك عده‌اي از متخصصين، از نتايج كارهايآزمايشگاهي، تخيلات و تفكرات جامعه علمي بشر استفاده كرده‌، نظريه پردازيمي‌كنند عمده فعاليتشان، كار با فرمول و رابطه و محاسبات است (فيزيك نظري(
عده‌اي ديگر در آزمايشگاههاي ساده يا پيچيده فيزيك، حالات مختلف يكپديده فيزيكي را بررسي مي‌كنند، پيش‌بيني نظريه‌هاي گوناگون را موردمطالعه قرار مي‌دهند و صحت و سقم يك نظريه را در حدود دقت آزمايش درآزمايشگاه تعيين مي‌كنند (فيزيك تجربي، فيزيك علمي، فيزيك آزمايشگاهي(
 
مي‌توان گفت كه تمام فارغ‌التحصيلان فيزيك در مقطع كارشناسي، مجبور بهتدريس در مدارس هستند يا جذب مشاغلي خارج از رشته خود مي‌شوند. فارغ‌التحصيلان كارشناسي ارشد غالبا جذب كادر هيات علمي دانشگاههاي آزاداسلامي مي‌شوند. فارغ‌التحصيلان دوره دكتري نيز بيشتر جذب تدريس دردانشگاههاي دولتي مي‌گردند. البته در تمام مقاطع گفته شده، عده‌اي معدودنيز جذب مراكز همچون مركز تحقيقات فيزيك نظري و رياضيات، سازمان انرژياتمي، مخابرات، پژوهشگاه مواد و انرژي، صنايع توليد فيزيك نوري، نيروگاهانرژي اتمي بوشهر، بخشهاي تحقيقاتي صنايع دفاع( مثل صا ايران) صنايع توليد و وسايل آزمايشگاهي و... مي‌شوند.
بدون هيچ ابهامي بايد گفت كه موقعيتهاي كاري فارغ‌التحصيلان فيزيك،بر خلاف رشته‌هاي مهندسي، تعيين شده و مشخص نيست و يكي از مشكلات بزرگدانشجويان فيزيك در حال حاضر ، نداشتن شغل در آينده است

 

.

کاردانی برق قدرت
هدف از اين دوره تربيت تكنسين در زمينه نصب ،بهره برداري ، نظارت ، نگهداري ، عيب يابي و تعميرات در شكبه هاي توزيع وهمچنين پستهاي توزيع فشار قوي (به انضمام تجهيزات مربوطه ) مي باشد. باتوجهبه اينكه صنعت آب و برق كشور ، سرمايه گذاريهاي بسيار عظيمي ، چه از نظرتاسيسات و تجهيزات و چه از نظر نيروي انساني متخصص و كارآمد ، در جهت حفظ ورشد خود و ديگر صنايع و نيز تاثير در امور جاري اجتماعي ، اقتصادي مملكتطلب مي كند و از آنجايي كه اين صنعت پيشرفته و پيچيده با استفاده ازتكنولوژي مدرن در رسته هاي مختلف داراي تجهيزات بسيار متنوع و افراد متخصصدر زمينه هاي مختلف ، طراحي . نصب . اجرا و عمدتا بهره برداري و تعمير ونگهداري مي باشد، لذا ضروري است تا حركت و فعاليت نويني را درجهت نيل بهخودكفايي استقلال كشور در اين زمينه آغاز و ادامه داد.
يكي از وجوه مهم و شاخص اين حركت ، تامين تربيت نيروي انسانيكارآمد و كار آشنا مي باشد كه با طي آموزشهاي خاص و مورد لزوم در رشته هايمختلف بتوانند در بدو ورود به اين صنعت وظايف محوله راحتي الامكان بدون نقصو يا بروز زيانهاي آشكار و نهان انجام دهند، لذا در جهت نيل به اين مقصودكميته تخصص برق گروه علمي - كاربردي تشكيل گرديده و براي تربيت نيرويانساني ماهر مورد نياز صنعت آب و برق اقدام به برنامه ريزي جهت تشكيل دورههاي بلند مدت و كوتاه مدت نموده است كه برگزاري دوره هاي بلندمدت كاربردي (كارداني و كارشناسي )از اين نوع مي باشد.
هدف اين رشته تربيت تكنسين متخصص جهت بهره برداري صحيح از پستهايفشار قوي و فشار ضعيف و نظارت ،نگهداري ، تعميرات و محاسبه شبكه هاي توزيعكه به مقدار بسيار زيادي در سطح كشور موجودند مي باشد.
اين دوره داراي دو گرايش پست و توزيع مي باشد كه در دروس عمومي ،پايه ، اصلي و تعدادي از دروس تخصصي ، دروسشان يكسان بوده ولي با توجه بهسه معيار:
الف)اعلام نياز شركتها (محل خدمت آتي دانشجو)
ب)علاقه دانشجو
ج)استعداد و توانايي دانشجو (نظر استاد راهنما ، معدل(
در يكي از گرايشها ادامه تحصيل خواهند داد.
طول دوره و شكل نظام:
طول متوسط دوره كارداني برق- قدرت 2 سال است و دروس نظري و عملي آنبصورت واحدي در حداقل 4 ترم ارائه مي گردد و نظام آموزشي آن مطابق آئيننامه مصوب آموزشهاي كارداني در بخش صنعت از نوع آموزشهاي علمي - كاربردي ميباشد.
طول هر ترم 17 هفته آموزش كامل است و زمان تدريس هر واحد نظر ي17ساعت ازمايشگاهي 51 ساعت و كارگاهي و بازديد 68 ساعت درطول يك ترم است.
قابليتها و تواناييهاي اكتسابي از دوره:
گرايش توزيع
الف) نوسازي
آشنايي با نقشه برداري و تسلط به نقشه خواني
آشنايي كامل به تجهيزات خطوط (انواع كابلها . سيمهاي هوايي ، و متعلقات خطوط ، انواع مفصل ، سركابل (
تسلط كامل به استاندارد هاي توزيع
شناخت كامل نسبت به تابلوها و كليد ها و نصب آنها
تسلط كامل به سيستم زمين و نحوه زمين كردن تاسيسات
تسلط به نصب مفصل و سركابل
ب) بهره برداري و نگهداري (سرويس و تعميرات ) خطو ط و پستها:
عيب يابي
كاربرروي خطوط گرم
جمع آوري آمار و اطلاعات و نحوه بكارگيري آنها
سرويس و تعميرات شبكه و تجهيزات مربوطه به آن
آشنايي با مانور كردن شبكه
گرايش پست
الف) بهره برداري
آشنايي باساختمان و طرز كار تجهيزات مورد استفاده در پستها
آشنايي با شرايط مناسب عملكرد هر يك از تجهيزات و پارامترهاي قابل كنترل جهت بهره برداري صحيح
انجام مانورهاي لازم درخواستي توسط مراكز كنترل
قدرت تصميم گيري در مورد مانورهاي ضروري بروزحادثه ، شناخت كامل طرحهاي تك خطي و ميميك پست.
ب)نوسازي و نصب
تسلط كامل به خواندن نقشه هاي اجرايي و توان استفاده از دستورالعملهاي نصب
آشنايي با روش بارگيري . حمل و تخليه تجهيزات
نصب ترانس قدرت، ترانس زمين و راكتورها
نصب كليدهاي فشار قوي و سكسيونرها
نصب تابلوهاي فشار قوي ، كنترل و حفاظت و اندازه گير ي، تابلوهاي تغذيه داخلي ، باطريخانه و انجام كليه كابل كشيها و سيم بنديها
ج) تعميرات
آشنايي كامل با ساختمان و كاركرد ترانسفورمرهاي قدرت ، تپ چنجرها ، راكتورها و مقاومت هاي محدود كننده
آشنايي كامل با نحوه و چگونگي تعمير و تعويض اجزا ترانسفورمر قدرت
آشنايي با نحوه نمونه برداري ، تست، تصفيه و تزريق روغن
آشنايي كامل با قطعات و ساختمان و عملكرد كليدهاي فشار قوي
آشنايي با نحوه تعمير كليدهاي فشار قوي
آشنايي كامل با ساختمان ساير تجهيزات مورد استفاده در پست و عيب يابي و تعمير و تعويض قطعات و تجهيزات
 
فارغ التحصیلان دوره کاردانی برق- قدرت تواناییهای زیر را دارا خواهند بود.
الف- گرایش توزیع:
انتقال نظرات و روشهای مورد تایید مهندسان به کارگران فنی ماهر.
تهیه و تفسیر نقشه ها و کروکی های مهندسان و پیاده کردن آنها به کمک کارگران فنی ماهر.
استفاده از جداول فنی و کتب استاندارد.
آشنایی کامل به تجهیزات خطوط و نصب آنها (انواع مابلها، سیمهای هوایی و متعلقات خطوط، انواع مفصل، سر کابل و...)
نصب و راه اندازی دستگاهها و بازرسی و کنترل مرغوبیت سرویس و تعمیرات شبکه و تجهیزات مربوط به آن
آشنایی کامل به گزارش نویسی و کنترل
آشنایی با مبانی مدیریت، برنامه ریزی و کنترل پروژه و سرپرستی
طراحی شبکه های فشار ضعیف، فشار متوسط، پستهای هوایی و زمینی
ب- گرایی پست:
آشنایی با ساختمان طرز کار تجهیزات مورد استفاده در پستها
آشنایی با شرایط مناسب عملکرد هر یک از تجهیزات و پارامترهای قابل کنترل جهت بهره برداری صحیح
قدرت تصمیم گیری در مورد مانورهای ضروری در صورت بروز حادثه، شناخت کاملطرحهای کمک خطی و میمیک پست تسلط کامل به خواندن نقشه های اجرایی و تواناستفاده از دستورالعمل های نصب
نصب ترانس قدرت- ترانس زمینی- راکتور- کلیدهای فشار قوی و سکسیونرها- تابلوهای فشار قوی
کنترل و محافظت و راه اندازی تابلوهای تغذیه داخلی باطریخانه و کابل کشیها و سیم بندیها
آشنایی کامل با ساختمان و کارکرد ترانسفورمرهای قدرت و تب چنجرها و راکتورها و مقاومت های محدودکننده و تعویض اجزا ترانسفورمر قدرت
آشنایی کامل با ساختمان سایر تجهیزات مورد استفاده در پست و عیب و تعمیر و تعویض قطعات و تعمیر کلیدهای فشار قوی.
آشنایی کامل با نحوه کار ساختمان و تنظیم وسایل حفاظتی و اندازه گیری، حفاظت ترانسفورمرو خطوط

.

 

مهندسي پزشکي
اسم اين رشته به خوبي انتخاب شده و تركيبي صحيح از دو گروه رياضي و تجربياست . مهندسي و پزشكي همكاري مطلوب و شايسته اي را در كمك به بيماران وپزشكان آغاز كرده اند و در اين راه گام هاي موثري برداشته شده است كه هرروزه بسياري از خبرهاي آن را در رسانه هاي شنيده ايد با توجه به گسترش روزافزون سيستمهاي مهندسي در حيطه بهداشتي و پزشکي، تربيت و وجود نيروي انسانيمتخصص و متبحر که آشنا به وسايل و تجهيزات پزشکي امري ضروريست.
حداقل و حداکثر مجاز طول دوره کارشناسي مهندسي پزشکي در سه گرايش مطابق آئين نامه هاي دوره کارشناسي شورايعالي برنامه ريزي است.

تعداد کل واحد هاي درسي در طول دوره 140 واحد مي باشد که شامل دروس عمومي، پايه، اصلي، تخصصي و اختياري ، به شرح زير مي باشد:

 دروس عمومي 20 واحد
دروس پايه 26 واحد
دروس اصلي 47 واحد
دروس تخصصي 47 واحد
 
 
گرايش‌ها و جهت‌گيري‌هاي كاري رشته مهندسي پزشكي، واقعاً وسيع است وزمينه‌هاي مختلفي از الكترونيك و پردازش سيگنال و مباحث نرم افزاري گرفتهتا طراحي ، ساخت ، راه اندازي ، نصب و تعمير دستگاهها و قطعات پزشكي يااندام مصنوعي، همچنين مواد به كار رفته در اين وسايل را شامل مي‌شود. جدااز اين توضيحات، زمينه‌هاي كاري اين رشته را مي‌توان به 3 بخش كلي تقسيم كرد:
- طراحي و ساخت:
الف- طراحي و ساخت دستگاههاي آزمايشگاهي و الكترونيكي و تجهيزاتمربوط به آنها، نظير وسايل مخصوصي كه با تكنيكهاي خاص، عناصر موجود در يكنمونه (مثلاُ نمك خون و ...) را به طرز دقيقي اندازه‌گيري كند ماننداسپكتروفتومتر كه با تكنيكهاي نويني كار مي‌كنند.
ب- طراحي و ساخت بخشهاي مكانيكي و برقي سيستم‌هاي تصويرگر پزشكي،مانند سيستم‌هاي سونوگرافي، راديوگرافي، سي‌تي‌اسكن و ديگر دستگاههاي كهتصاوير ثابت يا محركي را از بسياري از بخشهاي بدن به نمايش مي‌گذارند.
ج- طراحي و ساخت سيستم‌هاي اندازه‌گيري پزشكي و بيمارستاني، نظير دستگاههاي دريافت كنندة سيگنالهاي مغزي.
د- طراحي و ساخت قطعات و اندام مصنوعي بدن و موادي كه در طول، تشخيص، درمان و معالجات بيماريها بكار مي‌رود.
2- تعمير و نگهداري و بهينه سازي: از ديگر زمينه‌هاي كاري مهندسيپزشكي مي‌توان به تعمير، نصب، راه‌اندازي و نگهداري وسايل مورد نياز است والبته واضح است كه اين نيروي مجرب بايد داراي اطلاعات كافي در مورد قطعات وجزئيات كار آن وسيله يا دستگاه باشد.
در كنار اين موارد، مسأله بهينه سازي يا تلفيق دستگاهها و عملكردآنها نيز مطرح است. پروژه كنترل كامپيوتري فشار خون، يا پروژه سه بعدي سازيتصوير دستگاه MRI ، جزء همين بهينه سازي‌ها هست. دامنه كاربري اين زمينه چنان وسيع است كه اكنون سالانه چندصد مقاله درمعتبر‌ترين نشريات جهاني مهندسي پزشكي در اين زمينه چاپ مي‌شود و بيشترينتعداد پروژه‌ها برروي موضوع تلفيق و بهينه سازي انجام مي‌شود.
3- تشخيص بيماري و درمان: يكي از مهمترين مباحث مطرح در زمينهپزشكي، بحث استفاده از ليزر در پزشكي (چه در تشخيص و چه در درمان) است. اصولاً ليزر از همان ابتدا با توجه به قابليتهاي منحصر به فردي كه داشت، بهعنوان يك انتخاب خوب براي بهينه سازي عملكرد بسياري از سيستم‌ها بكارگرفته شده.
استفاده از ليزر براي تشخيص ضايعات چشمي يا نمايش فشار خون درنازكترين مويرگها يا سوراخ كردن و يا ايجاد كانال مصنوعي در قلب، سوزاندن وبريدن برخي ضايعات دروني يا تومور‌هاي مختلف و . . . روز به روز درحالافزايش است. بحث شبكه‌هاي عصبي طبيعي و درمان انواع ضايعات عصبي مانندضايعات نخاعي با كمك تحريكات الكتريكي و با كمك علم ژنتيك نيز از بحثهايمهم و جديد رشته مهندسي پزشكي است.
كارشناسي مهندسي پزشكي، به نوعي هم خانوادة همان رشته برق والكترونيك است و اين قرابت و نزديكي حتي در دوره‌هاي كارشناسي ارشد و دكترانيز تا حدي ادامه مي يابد. بنابراين يك دانشجوي مهندسي پزشكي در دورهكارشناسي تقريباً ملزوم به گذراندن تمامي دروس اصلي مجموعه مهندسي برق است وبه همين خاطر، فارغ‌التحصيلان رشته مهندسي پزشكي مي‌توانند گرايش‌هايكارشناسي ارشد مجموعه مهندسي برق را انتخاب كنند و همپاي مهندسين كنترل،مخابرات، قدرت و الكترونيك، به تحصيل در مقطع كارشناسي ارشد مهندسي برقبپردازند.
بنابراين، عنوان مهندس پزشكي به هيچ عنوان نبايد باعث شود كه داوطلبان تصور كنند كه اين رشته
بي ارتباط يا كم ارتباط با مباحث رياضي و مهندسي است، چون دانشجويان اينرشته به طور كامل با رياضيات مهندسي پيشرفته و فيزيك در ارتباطند و ازسنگين‌ترين نوع رياضيات، به عنوان ابزار كار، دائماً بهره مي‌برند، تا آنجاكه دانشجويان اين رشته، تا دروس رياضيات مهندسي پيشرفته و معادلاتديفرانسيل و فيزيك الكتريسيته، موج، ارتعاش و حركت را نگذرانند، قادر بهاخذ دروس چنداني در دانشگاه خود نيستند.
 

مهندسي رباتيک
ضرورت ايجاد رشته جديد کارشناسي مهندسي رباتيک در پاسخگويي به نيازهايامروز و فردا بيش از پيش احساس مي شود. هنگام با تحولات علمي و فني و باتوجه به نيازهاي ملي و منطقه اي و در راستاي توسعه صنعتي، رباتيک به عنوانيکي از اولويت هاي اساسي مطرح است. کاربردهاي رباتيک و اتوماسيون درکارخانه ها به عنوان يکي از محورهاي اساسي توسعه صنعتي و استفاده از رباتهابا اهداف استراتژيک در عرصه هاي مختلف تحقيقات، اهميت تربيت کارشناسانرباتيک را بيش از پيش مشخص مي سازد.
کاربردهاي ويژه رباتها در محيطهاي خطرناک نظير فضا، عمق زمين،دريا، محيطهاي شيميائي وراديواکتيو نقش مؤثر رباتها را در دنياي علم ومتواري نشان مي دهد. با امکانات و توانايي هاي مجموعه هاي برق و مکانيکدانشگاهها، مي توان اين رشته را بخوابي اداره نمود. براي اين رشته مجموعاً 140 واحد درسي در نظر گرفته شده که بطور معمول در هشت ترم تحصيلي، معادل با 4 سال قابل برنامه ريزي است. در تنظيم سرفصل دروس، مطابقت با مصوبات شورايعالي برنامه ريزي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري رعايت شده است.
شايد اولين کشوري که به عنوان مخترع ربات شناخته مي شود کشور چک باشد درقاره اروپا بعدها ژاپني ها مانند بسياري چيزها گوي سبقت را ربودند و درصنايع مادر خود مانند فولاد- ماشين سازي- الکترونيک به صورتي گسترده واردنموده و با مشخص شدن نقش آنها در زمين و فضا و در صنايع خطرساز براي بشرهمه کشورها از جمله کشور ما به تشکيل گروه هاي مهندسي رباتيک در صدد کسبدانش و استفاده از آن براي بهره برداري بيشتر و بالا بردن کيفيت شده اندمهندسين موفق رباتيک ما که هر از گاهي رتبه هاي برتر جهاني را نيز کسب ميکنند وقتي مي توانند در صنايع و حتي گروه هاي امداد و نجات يا صنايع هوافضاجائي براي کار پيدا کنند که همت دولت و مسئولين کشور براي بومي کردن اينرشته و استفاده گسترده از آن بوجود آيد که انشاءالله اين طور بشود.


مهندسي شيمي
تأسيس مدارس علم شيمي به اوايل قرن نوزدهم باز مي‌گردد، ليكن در آن اياماز رشته مهندسي شيمي خبري نبود. مدارس فني كه بعدا تأسيس شد، هنوز رشتهمهندسي شيمي را تدريس نمي‌كردند. در آن زمان، شيميدانها با انجام آزمايشها وپژوهش‌هاي خود، روش ساخت مواد شيميايي را در آزمايشگاهها ابداع مي‌كردند،ليكن جهت ساخت صنايع شيميايي مربوط توانايي و تجربه علمي و عملي لازم رانداشتند. بنابراين، مهندسين مكانيك را استخدام مي‌كردند. مهندسين مكانيك باتوجه به نياز شيميدانها، تجهيزات، وسايل و امكانات را طراحي كرده،مي‌ساختند.
بدين ترتيب، با همكاري شيميدانها و مهندسين مكانيك، صنايع شيمياييساخته مي‌شد.اين روش كار داراي مشكلات زيادي بود و علت آن از اينجا ناشيمي‌شد كه دو گروه مستقل كه از فعاليت يكديگر اطلاع كافي نداشتند، با همديگرهمكاري مي‌كردند. مهندسين مكانيك از علوم مربوط به شيمي و نحوه انجامفرآيندهاي شيميايي آگاهي نداشتند و شيميدانها نيز از نحوه طراحي و ساختواحدهاي شيميايي مطلع نبودند. بدين لحاظ،‌ ايده ايجاد رشته‌اي كه علاوه برآگاهي از علم شيمي، توانايي طراحي و ساخت صنايع شيميايي را نيز داشته‌باشد،در اذهان پديده آمد. بدين ترتيب براي اولين بار، رشته مهندسي شيمي در دانشكده مهندسي مكانيك دانشگاه MIT آمريكادر سال 1888 ميلادي تأسيس گرديد و پس از آن ساير دانشگاهها به پيروي ازاين شيوه، رشته مهندسي شيمي را داير كردند. با گذشت زمان و مشخص شدن بيش ازپيش اهميت اين رشته، رشته مهندسي شيمي از دانشكده‌هاي مهندسي مكانيك جداشد و دانشكده مستقلي براي آن به وجود آمد. در ايران نيز اولين بخش مهندسيشيمي در سال 1323 در دانشكده فني دانشگاه تهران داير شد.
مهندسي شيمي، شاخه‌اي از مهندسي است كه با ايجاد و كاربردفرآيندهايي كه در آنها تغييرات شيميايي يا فيزيكي صورت مي‌گيرد، رابطهدارد. بسياري از فرآيندهايي كه در گروه صنايع شيميايي طبقه‌بندي مي‌شوند،فقط شامل تغييرات فيزيكي هستند و از جمله آنها مي‌توان از تقطير نفت كه يكفرآيند جداسازي مواد از يكديگر و يك تغيير فيزيكي است، نام برد.
البته مانند هر يك از شاخه‌هاي علوم، تعيين مرز بندي و ارائهتعريفي جامع براي آن ممكن نيست، ولي به طور كلي مي‌توان گفت كه وظيفه اصليمهندس شيمي اين است كه كشفيات شيميدان پژوهشگر را در اختيار گيرد و به آندر صنعت شيمي جامه عمل بپوشاند. البته در كنار اين وظيفه مهم، به فعاليتهايديگري از جمله تحقيق و بررسي در صنايع شيميايي و انجام اقدامات بهينه سازيآن نيز مي‌پردازد.
در خصوص زمينه‌هاي كاري مهندسي شيمي مي‌توان گفتكه محدوده وسيعي را شاملمي‌شود و بطور خلاصه مي‌توان آنرا به چند گروه تقسيم كرد. گروهي از مهندسينشيمي مي‌توانند در مراكز تحقيقاتي از جمله پژوهشگاه هاي صنعت نفت به تحقيقو پژوهش در زمينه نحوه توليد و ساخت مواد يا در زمينه توسعه دركار‌خانه‌هاي شيميايي به عنوان مسؤول و مدير كارخانه با مهندس بهره برداربه فعاليت مشغول شوند و در كنار آنها برخي ديگر از مهندسين شيمي به‌عنوانمسؤول تعمير و نگهداري كار مي‌كنند.
برخي از مهندسين شيمي نيز با توجه به آشنايي شان با مواد شيميايي، به فعاليتهاي بازرگاني در زمينه مواد شيميايي اقدام مي‌كنند.
البته در خصوص فعاليت مهندسين شيمي، توضيح يك نكته ضروري است و آناينكه چون مهندسي شيمي در جامعه ما آن چنان كه بايد شناخته شده نيست،بسياري از مردم، حتي طبقه تحصيل كرده جامعه نيز جايگاه مهندسين شيمي ومهندسين مكانيك را به خوبي نمي‌شناسند و در نتيجه، امور مربوط به مهندسينشيمي را به مهندسين مكانيك واگذار كرده، چنين تصور مي‌كنند كه زمينه كاريمهندسين شيمي، مشابه زمينه كاري تحصيل كردگان رشته شيمي (علوم پايه)، فقط در آزمايشگاههاي شيمي است و بايد فقط در خصوص علوم شيمي فعاليت كنند. به عبارت ديگر به گذشته بازگشت كرده، فعاليتهاي فني و كارهاي مهندسي را در محدوده كاري مهندسي مكانيك مي‌پندارند.


مهندسي صنايع
با پيشرفت و تحول سريع علوم و فنون و پيچيدگي‌هاي روزافزون آن، بالطبعنظامهاي توليدي و خدماتي نيز گسترش يافته‌است. اداره صحيح و مناسب اين گونهواحدها، مستلزم به كارگيري تكنيكهاي علمي و پيشرفته است. مباحث توليد وخدمات چنان گسترش يافته كه رشته‌هاي مهندسي سنتي نظير شيمي، راه و ساختمان،برق،‌ مكانيك و ... پاسخگوي اين مسايل نيستند. بنابراين براي دفع چنينكمبودهايي در قرن حاضر و به ويژه طي چند دهه اخير، از پيوند رشته‌هايگوناگون مديريت، اقتصاد و علوم مهندسي، رشته جديدي تحت عنوان‹‹ مهندسي صنايع›› به وجود آمده است.
انجمن مهندسين صنايع آمريكا(AIIE)، مهندسين صنايع را چنين تعريف مي‌كند:
 شاخه‌اي مهندسي كه طراحي بهبود و ايجاد سيستم‌هاي يكپارچه متشكلاز انسان، مواد ، تجهيزات و انرژي را در برمي‌گيرد. اين رشته، از تركيتدانش مهارتهاي تخصصي در علوم رياضي، فيزيك و علوم اجتماعي با اصول و روشهايتحليل و طراحي مهندسي پديد آمده و هدف از آن، تشخيص، پيش‌بيني و ارزيابينتايجي است كه بايد از چنين سيستم‌هايي حاصل شود
به طور كلي، وظيفه مهندسين صنايع، گرد آوردن افراد، تجهيزات، مواد واطلاعات است، به گونه‌اي كه قادر به انجام يك عمليات مفيد و مؤثر گردند. يكمهندس صنايع لزوماً درگير طراحي يك سيستم است و وظيفه او در درجه اولنظارت است. در عين حال، همان گونه كه در تعريف فوق عنوان شد، عنصري كه درمهندسي صنايع اهميت بسيار زيادي دارد، ارتباط اين رشته با انسان و علوماجتماعي، علاوه بر علوم طبيعي (مثل فيزيك، شيمي و...) است. اين مسأله،محدوده دانش مورد نياز و نوع سيستم‌هايي را كه يك مهندس صنايع با آنها درارتباط است، گسترش مي‌دهند. بنابراين، مهندس صنايع نه تنها با طراحي نصب،ارزيابي و طراحي مجدد اجزا سر و كار دارد، بلكه با انسانهايي كه در سيستمفعاليت دارند يا با سيستم مرتبط هستند نيز سروكار دارد، به گونه‌اي كهانسانها نيز بخشي از عناصر فعال در سيستم محسوب مي‌شوند.
بطور كلي، وظيفه مهندسين صنايع، گردآوري افراد، تجهيزات، مواد و اطلاعاتاست، به گونه‌اي كه قادر به انجام يك عمليات مفيد و مؤثر گردند.
يك مهندس صنايع لزوما درگير طراحي يك سيستم است و وظيفه او در درجهاول، نظارت است، در عين حال، همانگونه كه در تعريف فوق عنوان شده عنصري كهدر مهندسي صنايع اهميت بسيار زيادي دارد ، ارتباط اين رشته با انسان وعلوم اجتماعي، علاوه بر علوم طبيعي ( مثل فيزيك، شيمي و...) است. اين مسئلهمحدوده دانش مورد نياز و نوع سيستم‌هايي كه يك مهندس صنايع با آنها درارتباط است، را گسترش مي‌دهد.
بنابر‌اين مهندس صنايع نه تنها با طراحي، نصب، ارزيابي و طراحيمجدد اجزا سر و كار دارد بلكه با انسانهايي كه در سيستم فعاليت دارند يا باسيستم مرتبط هستند نيز سروكار دارد به گونه‌اي كه انسانها نيز بخشي ازعناصر فعال در سيستم محسوب مي‌شوند.وظيفه مهندس صنايع طراحي اجزايي است كهسيستم‌هاي انسان _ ماشين را تكميل مي‌كنند. سپس تك تك اين اجرا، بايكپارچگي مناسب به منظور طراحي كل سيستم كنار هم قرار داده مي‌شوند. در عينحال، اجزاي مكانيكي ماشينها توسط مهندسين مكانيك طراحي و ساخته مي‌شود. نيروهاي محركه نيز عموما توسط مهندسين برق و الكترونيك تأمين مي‌شوند. فرايند‌هاي شيميايي را نيز مهندسين شيمي فراهم مي‌آورند. ساير متخصصين نيزوظيفه طراحي اجزايي را كه در حيطه تخصص آنهاست بر عهده دارند. مهندس صنايعموظف است اين متخصصين را هماهنگ كرده، با آنها همكاري كند.
وظيفه كلي مهندسان صنايع در تعريفي كه توسط انجمن مهندسين صنايع آمريكا ارائه گرديده، به قرار زير است:
مهندسين صنايع، درگير عمليات طراحي توسعه و نصب و راه اندازينظامهاي متشكل از انسان، مواد و تجهيزات هستند. آنان به كمك دانش و مهارتدر رياضيات، فيزيك و علوم اجتماعي خاص نظير مديريت، اقتصاد و... و بابهره‌گيري از روشهاي طراحي و تحليل مهندسي به ارزيابي و تحليل اين نظامهامي‌ پردازد.
طبق تعريف كلي ياد شده، مهندسان صنايع، قابليت ارائه كار مطلوب درمجموعه‌هاي صنعتي اعم از كارخانه‌ها، واحد‌هاي توليدي كوچك و بزرگ،وزارتخانه‌هاي صنعتي و واحد‌هاي خدماتي نظير شركتهاي مهندسي مشاور،مؤسسه‌هاي بزرگ خدماتي، بيمارستانها، فرودگاهها و... را قبل از احداث، درحين راه اندازي و در حال كار، خواهند داشت، زيرا مهندسان صنايع بابهره‌گيري از ابزارهاي مهندسي مناسب كه در طول دوره‌هاي كارشناسي، كارشناسيارشد و دكتراي تخصصي كسب كرده‌اند، قدرت تفكر منظم را كسب كرده، در جهتطراحي نظامها و دستگاههاي جديد متشكل از انسان، مواد ، اطلاعات، انرژي وتجهيزات و همچنين توسعه نظامهاي فعلي و كاراكتر كردن آنها حركت مي‌كنند. همينامر باعث شده كه مهندسان صنايع عملا در بسياري از موارد خود تصميم گيرندهنهايي باشند يا به عنوان مشاوران اصلي تصميم گيرندگان، انجام وظيفه كنند.
در زير به موارد اصلي وظايف مهندسين صنايع اشاره مي‌شود:
انتخاب فرايندهاي مناسب و روشهاي به هم بندي (مونتاژ اقتصادي).
 بررسي و انتخاب ابزار و تجهيزات مناسب جهت به كارگيري در يك سيستم.
 طراحي امكانات شامل آرايش ساختمانها، ماشين‌ها، تجهيزات اصلي و كمكي خطوط توليد و به هم‌بندي.
 طراحي انبارهاي مواد اوليه، كالاهاي نيم‌ساخته و محصولات تكميل شده.
 مكان يابي براي احداث كارخانه‌‌ها و مجموعه‌هاي خدماتي.
 طراحي كارخانه و توسعه خطوط توليد.
مديريت واحدهاي تحقيق و توسعه.
 اجراي شيوه‌هاي تشويقي و ارتقاي بهره‌ وري در يك نظام.
مديريت توليد، مديريت موجوديها و مديريت عمليات (براي اداره‌ي يك واحد بايد به گونه‌اي صحيح بر سه عامل مذكور مديريت كرد(.
مديريت كيفيت محصولات توليدي.
 الگو سازي رياضي با روشهاي تحقيق در عمليات، آمار و شبيه سازي.
برنامه ريزي كوتاه مدت، ميان مدت و بلند مدت.
برنامه ريزي تعميرات و نگهداري.
ارزيابي اقتصادي طرحها و پروژه‌ها.
اجراي سيستم هاي تضمين كيفيت كالا به منظور ارتقاي كيفيت محصولات و همكاري در صادرات آنها، نظير سري ايزو 9000.
طراحي نظامهاي اطلاعات مديريت.
بيشتر مهندسين صنايع در كشور ما، همچون ديگر مهندسان، در اين بخشها مشغول به انجام وظيفه هستند.
كارخانه‌ها، شركتهاي مهندسي مشاور و شركتهاي انتقال تكنولوژي،وزارتخانه هاي صنعتي، دانشگاهها و مراكز خدماتي. در اين ميان، شاغلين دركارخانه‌ها، تعداد بيشتري را به خود اختصاص داده‌اند.


مهندسی اپتيک و ليزر
دانش اپتيک و ليزر پيشرفتهاي فراواني در دهه‌هاي اخير داشته است. با توجهبه آينده درخشان و کاربردهاي روزافزون آن، تربيت کادر متخصص که آشنا به زيربناهاي نظري و مسلط به مباني عملي باشند، لازم به نظر مي‌رسد.
دوره کارشناسي مهندسي اپتيک و لیزر به منظور آموزش مباني علمياپتيک و کاربرد آن در تجهيزات اپتيکي، اپتوالکترونيکي و لیزري تدوين شدهاست. در فن آوري پيشرفته و بويژه در صنايع دفاعي،توليد، انتشار و بکارگيري نور، آشکارسازي آن در نواحي مختلف بينایي وبرهمکنش نور باماده مسائل مهم به شمار مي‌آيند.
در اين راستا به متخصصيني که بتوانند همکاري لازم را در طراحي ومحاسبات ساخت و نگهداري تجهيزات اپتيکي، اپتوالکترونيکي و ليزري بعهدهگيرند، به شدت احساس مي‌شود.
 
در سال های اخیر و همزمان با رشد جهانی کاربردهای لیزر رشته اپتیک و لیزرنیز شاهد بازار کار مناسبی بوده است که به نمونه هایی از آن اشاره می کنیم:
 بیمارستان ها و مراکز درمانی مجهز
. صنایع نظامی
 سازمان انرژی اتمی
مراکز تحقیقاتی وزارت بهداشت
مراکز تحقیقاتی صنعتی کارخانه های بزرگ


مهندسی برق
اگر نگاهي به اطرافمان بيندازيم، انبوهي از وسايل برقي را خواهيم ديد. امروزه زندگي بدون وسايل الکتربکي غير ممکن شده است. پس براي استقلال وهمگامي با رشد جهاني نيازمند متخصصاني هستيم که با اندوختن توشه علمي بهکسب تکنولوژيهاي جديد اقدام کنند. با نگاهي اجمالي به صنعت در مي يابيم کهدر ابتدا (از رنسانس با قرن بيستم) تمام ابزارها و صنايع، مکانيکي بوده اندو مهندسي عموماً به طراحي و ساخت اين وسايل مکانيکي اطلاق مي شد، اما بابه کارگيري الکتريسيته در صنايع، از حجم ابزارها و دستگاهها کاسته شد وصنايع پيچيده تر گرديد. رشته برق در آغاز با مکانيک همراه بود و الکترومکانيک خوانده مي شد، اما با رشد و پيشرفت چشمگير اين رشته، رشته برق راهخود را از مکانيک جدا کرد و به عنوان يک رشته مستقل مطرح گرديد. با توجه به وسعت صنعت برق و پيشرفت زياد آن، اين رشته خود به چند گرايش تقسيم شده است. به دليل استقبال بي نظير از اين رشته در 30 سالاخير، برجسته ترين استعدادها به اين رشته جذب شده اند. اين به نوبه خودباعث ارتقاي سطح علمي و پژوهشي و اعتبار روز افزون دانشگاه هاي ايران درجهان شده است.
هم اکنون، دانشکده هاي برق کشور به لحاظ کادر علمي و امکانات، درحدي قابل مقايسه با دانشگاه هاي معتبر دنيا هستند. کامپيوتر به عنوان يکوسيله الکتريکي، از مصنوعات و توليدات رشته برق است. در گذشته، مسايل مربوطبه کامپيوتر در رشته برق مطرح مي گرديد، اما با گسترش روز افزون آن، اينکاز رشته برق جدا شده است و به عنوان يک رشته مستقل مطرح گشته است. با اينحال، دانشگاه هايي هنوز اين دو را يک رشته حساب مي کنند که يک دانشکده بهآن اختصاص مي دهند. رشته کامپيوتر از دو بخش تشکيل مي شود، سخت افزار و نرمافزار، گرايش سخت افزار، به مسايل الکترونيکي و فني کامپيوتر توجه دارد،اما گرايش نرم افزار، به برنامه نويسي و نحوه کاربرد و استفاده از کامپيوتردر مصارف مختلف مربوط مي گردد. از اين تعريف معلوم مي شود که بخش سختافزار، بيشترين شباهت را با رشته برق دارد و دانشجويان رشته برق از تبحرخاصي در مسايل مربوط به آن بهره مند هستند. بدين رو کساني که به جنبه سختافزار کامپيوتر علاقه مند هستند، مي توانند با انتخاب دروس اختياري خود (ضمن تحصيل در رشته برق)، با اين حوزه نيز آشنا گردند. رشته برق در مقطعکارشناسي به چهار گرايش؛ مخابرات، کنترل، قدرت و الکترونيک تقسيم مي شود. دانشجويان در ابتدا بدون تعيين گرايش و همگي تحت عنوان رشته برق به تحصيلمي پردازند. متقاصيان هر گرايش پس از گذراندن دروس پايه و اصلي، با توجه بهمعدل دروس گذرانده شده و ظرفيت و توان علمي هر دانشکده به انتخاب گرايش ميپردازند.
 
اگر چه رشته برق به گرايش هايي تقسيم شده که دانشجو حداکثر در يک زمينهتخصص مي يابد اما برنامه هاي آموزشي طوري تدوين شده که دانشجو را براي کاردر هر چهار گرايش آماده مي کند و دانشجويان مي توانند با قدري مطالعه بيشتردر گرايش هاي ديگر نيز به کار بپردازند.
بازار کار رشته برق وسعتي به اندازه تمام وسائل برق دارد و اين يک شوخي نيست. کافيست مثال ها را بخوانيد تا به بازار کار پي ببريد البته مثال ها مربوط به گرايش هاي رشته برق است.
شناخت، نحوه عملکرد و چگونگي نگهداري و بهره برداري، تجزيه و تحليلو طراحي سيستم هاي مخابراتي، مکانيزم بلندگوها، ارتباطات تلفني بين شهرها وسراسر کشور، فيبرنوري، ارتباطات موبايل، ارتباطات راديويي، ارتباطات بيسيم، محاسبه مکان هاي مناسب براي نصب تقويت کننده، خطوط انتقالي، امواجمايکروويو، آنتن، دستگاه هاي فرستنده و گيرنده، چگونگي پردازش و بازيابيامواج و سيگنال هاي دريافتي، اينترنت انتقال داده ها، ارتباطات ماهواره اي وساخت رادارها، اصول رادار و رديابي، ارتباطات مخابراتي بين يگان هاي نظاميدرگرايش کنترل، کنترل دماي کوره، کنترل دور الکترو موتور، کنترل موشک،هواپيما، سفينه، ارتفاع آب و کنترل جريان و ولتاژ يک سيستم در گرايش قدرتکليه امور مربوط به خطوط انتقال برق، عايق کاري، فشار ولتاژ، فاصله کابلها، جنس دکل، ارتفاع دکل، ترازيستورها، آشنايي با روش هاي توزيع و پخشجريان در يک کارخانه، ساختمان يا يک شهر در گرايش الکترونيک، بردهاي کنترلآسانسور، بردهاي کنترل فرايندهاي شيميايي، بردهاي کنترل، دستگاه هاي صنعتي،طراحي مدارهاي الکترونيکي.


مهندسی کامپیوتر

بطور خلاصه كامپيوتر دستگاهي است كه قدرت خارق العاده‌اي براي محاسبه داردو مي‌تواند بوسيله ابزارهاي جانبي با محيط بيرون ارتباط برقرار كند.
جايگاه كامپيوتر در دنياي امروز همين بس كه عصر حاضر عصر كامپيوتراست.هدف اين قسمت معرفي مهندسي كامپيوتر است و از سه بخش تشكيل شده است.
در اول كه آشنايي با كامپيوتر است، قدري درباره دستگاه كامپيوتر،جايگاه آن در دنياي امروز و روحيات افرادي كه با آن كار مي‌كنند صحبت خواهدشد.
در بخش اول ما به سه سؤال جواب كوتاهي مي‌دهيم اول اينكه كامپيوترچيست؟ دوم اينكه جايگاه كامپيوتر در دنياي امروز كجاست؟ سوم اينكه چه كسانيبا كامپيوتر كار مي‌كنند؟
اينك به اين سؤال پاسخ مي‌دهيم كه چه كساني با كامپيوتر كار مي‌كنند؟مسلما شما دانش‌آموزان، هر رشته‌اي را كه براي تحصيل انتخاب كنيد باكامپيوتر به عنوان يك كاربرد سرو كار خواهيد داشت ولي در اين رشته علاوه بركاربر بودن سازنده سيستم‌هاي كامپيوتري نيز خواهيد بود.
اگر رشته مهندسي كامپيوتر را به عنوان رشته تحصيلي انتخاب مي‌كنيدبايد انسان ماجراجويي باشيد و با طبع هميشه در حال پيشرفت اين رشته سازگارباشيد.
مطلب مهم ديگر آنكه چون تقريبا تمام كتب و منابع موجود در اين رشتهبه زبان انگليسي است و اين منابع و اطلاعات به سرعت در حال تغيير هستند وامكان سريع ترجمه آنها نيز به فارسي وجود ندارد از اين رو تسلط كافي بهزبان انگليسي در اين رشته بسيار مهم است.
دروس رياضي و فيزيك نيز همانند ديگر رشته‌هاي مهندسي در اين رشته كاربرد وسيعي دارد.
 
 
دانشجوياني که از اين رشته فارغ التحصيل مي شوندبا توجه به نياز بازار وسفارشاتي که از مراکز متنوع و متفاوت کشور دريافت مي کنند توانايي انجاماين کارها را براي امرار معاش و عرضه توانمندي هاي خود براي بهبود و بهرهوري بالاي امور کشور را دارا هستند برنامه نويسي براي سايت ها با توجه بهمحتواي درخواستي و مکانيزم عمل تست هاي مختلف يک برنامه، ساخت مدارهايي کهقادر به ارتباط با کامپيوتر باشند همچنين ساخت ابزارهاي جانبي برايکامپيوتر، ساخت مدارهاي ساده منطقي، ساخت سخت افزارهايي که براي پردازشالگوريتم هايي که با کامپيوتر هاي معمول قابل پياده سازي نيستند، برنامهنويسي سيستمي طراحي مدارهاي مجتمع(IC) طراحي سيستم هاي خبره و سيستم هاي اطلاعاتي، فراهم کردن ساخت نرم افزار ها براي استفاده در کامپيوتر.
 
مهندسی كشاورزي

امان از دست اين مهندسي كه عرض و طولش به كشاورزي و پزشكي‌ هم رسيده. فكرمهندسي نظم و انضباط و حذف زوائد را در پي دارد. اين رشته تازه تأسيس درمقطع كارشناسي داراي 10 گرايش مختلف است كه در ميان داوطلبان علوم تجربي 7گرايش و در گروه علوم رياضي و فني 3 گرايش دارد.
در مهندسي كشاورزي كه نگهداري و پرورش و حفاظت از خاك و گياه بصورتعلمي همراه با كمترين خسارت و بيشترين بهره دهي آموزش داده مي‌شود،گرايش‌هايي همچون باغباني ، زراعت و اصلاح نباتات، خاك شناسي ، گياه پزشكي ،علوم و صنايع غذائي ، علوم دامي و ترويج و آموزش كشاورزي وجود دارد كه دراین گرایش ها يافته‌ها و تحقيقات براي توليد غذاي سالم با كمترين خسارت وبيشترين حجم از توليد آموزش داده مي‌شود.
دروس رياضي، زيست شناسي ضريب 3 و فيزيك و شيمي ضريب 2 را دارد.
 
از زمينه‌هاي اصلي كار يك مهندس كشاورزي مي‌توان به اين موارد اشاده كرد: برنامه‌ريزي كوتاه مدت، ميان مدت و بلند مدت براي واحدهاي كشاورزي (مزرعه،كارخانه صنايع غذائي، واحدهاي پرورش مرغهاي تخمگذار يا گوشتي، واحدهاي كشت وصنعت و. . .) مانند: چگونگي اختصاص سرمايه در زمينه‌هاي كاري، مقدار نيرويكار دائمي، مقدار نيروي كار فصلي، نوع ماشين آلات مصرفي و موارد ديگر،مديريت واحدهاي كشاورزي و دامپروري و صنايع غذايي يا امور تحقيقاتي مثلبررسي عوامل موفقيت يا عدم موفقيت واحدها يا مقدار سرمايه‌گذاري در زمينهمحصولات اساسي مثل گندم، مرغ، سيب‌زميني يا ساير محصولات كم اهميت مثل كيوي.
مهندس كشاورزي، اطلاعات فني مورد نياز خود را از متخصصين مربوطدريافت مي‌كند، مثلاً اطلاعات فني مربوط به دفع آفات سيب‌زميني، نظير نوع ومقدار سم و تاريخ مصرف آن در منطقه و در مرحله شكوفه دادن را از يك پزشكدريافت مي‌كند و با جمع بندي ساير اطلاعات، اعم از ماشين آلات، هواشناسيكشاورزي، وضع نيروي انساني آماده به كار و متخصص و. . . ، يك برنامه عمليارائه مي‌كند.

مهندسی معماری
معماري در لغت به معناي علم بنائي و آباد سازي آمده و معمار به معناي بسيار عمارت کننده و کسي است که در آباداني جهان مي کوشد.
قدمت معماري به عنوان يک فن براي ايجاد سرپناه، به قدمت تاريخ بشرمي رسد اما معماري امروزه در جهان ترکيبي از صنعت ساختمان سازي به علاوههنر، فلسفه، جامعه شناسي، روان شناسي اجتماعي، اخلاقي، اقتصاد، جغرافيايطبيعي و انساني، برنامه ريزي و توسعه اقتصادي و علوم طبيعي نظير زيست شناسيو محيط زيست است.
از اين رو مي توان گفت که رشته مهندسي معماري به دليل اين خصلت وبه ويژه با توجه به ماهيت هنري و نقش مهمي که خلاقيت هنري در آن ايفا ميکند اساساً با ساير رشته هاي مهندسي متفاوت است.
دروسي مانند ترکيب ها، طراحي ها، دروس نظري معماري دروس خاصي هستندکه عموماً به شيوه آتليه اي يا کنفرانس هاي دانشجويي برگزار مي شود و ازنظم و قاعده مشخصي پيروي نمي کنند. مفاهيمي که در اين دروس وجود داردبرپايه طرز تفکري کاملاً متفاوت با دروس دبيرستان بوده بدين رو موفقيت فرددر دوره دبيرستان و کنکور تضميني براي اقبال فرد در اين دروس به شمار نميرود. داشتن استعداد هنري و به کار گرفتن عنصر خلاقيت در روند طراحي لازمموفقيت است. و نکته ديگر آنکه از دست دادن آينده شغلي براي فرد اهل ذوقرابطه اي با عدم توفيق در تحصيلات آکادميک معماري ندارد چه بسا همين فردبتواند يک مهندسي ناظر خوب، مدير پروژه، برنامه ريز شهري بشود، رشته معماريبرحسب کمبود ظرفيت قبولي اش بسيار مشکل است.
 
 
فارغ‌التحصيلان رشته معماري در نهايت مي‌توانند در زمينه‌هاي زير ايفاي نقش كنند:
 طراحي (تك بنا يا مجموعة زيستي كوچك)، از طراحهاي اوليه تا مراحل اجرايي كار و طراحي اجزا عناصر تشكيل دهنده بنا.
رهبري و سرپرستي دفاتر مشاور معماري (مهندسي مشاور)
نظارت عمومي و عالي بر صحت انجام كار در عمليات اجرايي ساختماني (مهندسي ناظر)
مديريت و هماهنگي اجرايي پروژه‌هاي معماري (مديريت پروژه)
تأسيس و سرپرستي مؤسسات پيمانكاري و احداث ساختمان.
همكاري با كليه متخصصيني كه كارشان با ساماندهي فضاي زيست مرتبطاست، مانند اكولوژيست‌ها، جغرافي دانان، اقليم شناسان، برنامه ريزاناقتصادي و اجتماعي و. . . .
طراحي پارك‌ها و ميادين شهري و محوطه سازي.
مشاركت در پروژه‌هاي برنامه ريزي و طراحي شهري و شهرسازي.
طراحي تك بناها در مقياس كوچك و انجام دكوراسيون داخلي.
انجام كارهاي پژوهشي و آموزشي در زمينه طراحي فضاي زيست.


مهندسی مکانیک
قبل از آشنايي با رشته مهندسي مكانيك لازم است درباره يك نكته توضيحيارائه گردد و آن ذهنيت غلطي است كه درباره اين رشته وجود دارد. معمولا باشنيدن كلمه مكانيك، تمامي اذهان متوجه مكانيكي اتومبيل و مشاغل جانبي آنمي‌گردد، در حالي كه رشته مهندسي مكانيك، به جز يك درس يك واحدي، تقريباهيچ ارتباطي با اين مشاغل ندارد. البته شايان ذكر است كه دانشجويان اينرشته در دروس خود با اصول طراحي و نحوه عملكرد دستگاهها و بخشهاي مختلف بهكار رفته در اتومبيل آشنا مي‌شوند و اصولا مي‌توان اتومبيل را مظهر مجسممهندسي مكانيك دانست.

اين رشته در طول تاريخ حيات خود، مسيري طولاني را پيموده، اماهمواره دو اصل اوليه خود، يعني كوشش براي ابداع ابزارهاي جديد و افزايشتوانايي آنها را در نظر داشته است.در حال حاضر مكانيك را مي‌توان بخشي ازعلم فيزيك و دانست كه با استفاده از مفاهيم و اصول علوم فيزيك و رياضي، بهبررسي حركت اجسام و نيروهاي وارد بر آنها مي‌ پردازد.
در مورد تاريخچه پيدايش اين رشتـه مي‌توان گـفت كه در ابتـدارشتـه‌اي تحت عنـوان ‹‹ بـرق و ماشين ›› يا ‹‹ الكترومكانيك ›› به وجود آمدكه تركيبي از دو رشته برق و مكانيك بود. بعدها با توجه به پيشرفت علوم وفنون، اين دو رشته از هم جدا شدند.
رشته‌هاي متعدد ديگري مانند مهندسي شيمي، مهندسي مواد، هوا فضا وكشتي سازي نيز در ابتدا جزء مجموعه مهندسي مكانيك بودند كه آنها هم با توجهبه پيشرفت و تخصصي شدن علوم، از مجموعه مهندسي مكانيك جدا شدند. رشتهمهندسي مكانيك در ابتدا به صورت رشته مكانيك عمومي ارائه مي‌شد كه كلياتياز گرايش‌هاي مختلف اين رشته ـ در حال حاضر ـ را در برداشت، ولي با پيشرفت ونياز صنعت به تخصصهاي مختلف در اين زمينه، از درون مكانيك عمومي، دو گرايشطرحي جامدات و حرارت و سيالات، و كمي بعد از آن، گرايش ساخت و توليد بيرونآمد.
 
رشته مهندسي مكانيك در ابتدا بصورت رشته مكانيك عمومي ارايه مي‌شد كهكلياتي از گرايش‌هاي مختلف اين رشته- در حال حاضر- را دربرداشت، ولي باپيشرفت و نياز صنعت به تخصصهاي مختلف در اين زمينه، از دوران مكانيك عمومي،دو گرايش طراحي جامدات و حرارت و سيالات و كسي بعد از آن، گرايش ساخت وتوليد بيرون آمدند. زمينه اصلي كار رشته مهندسي مكانيك را مي‌توان طراحي،ساخت، نصب، راه اندازي، بهره برداري، تعمير و نگهداري صنايع گوناگون دانست. به همين جهت، به جرأت مي‌توان گفت كه مهندسي مكانيك، وسيع‌ترين ومتنوع‌ترين زمينه كاري را در بين تمام رشته‌هاي مهندسي داراست.


مهندسی نفت
با توجه به وجود ذخاير عظيم نفت و گاز کشور و لزوم بهره برداري صحيح ازاين نعمت الهي و تاکيد دولت جمهوري اسلامي ايران بر توسعه صنايع پالايشنفت، گاز و پتروشيمي به عنوان صنايع مادر و نياز روز افزون کشور به مهندسينشيمي با تخصص در صنايع نفت که بتوانند موجب پيشرفت اين صنايع گردند. برنامهدوره کارشناسي صنايع نفت به منظور آموزش علوم و فنون مربوط به پالايش وتبديل نفت خام و گاز طبيعي و گاز همراه با بهره گيري از فرايندهاي مهندسيشيمي به محصولاتي نظير انواع سوخت ها، انواع روغنهاي روان کننده، و مواداوليه پتروشيمي. تاکيد دولت جمهوري اسلامي بر گسترشصنايع تصفيه و تبديل نفت و گاز به منظور پاسخگويي به نياز روزافزون صنايعکشور با محصولات صنايع نفت و گاز و پتروشيمي. باتوجه به اينکه محصولات اين صنايع عمدتاً به عنوان منابع تامين انرژي و يابه صورت مواد اوليه در بسياري از صنايع ديگر مصرف مي شوند، صنايع نفتي ازنقش زير بنائي در اقتصاد و صنعت کشور برخوردار است.
نقش اساسي توليدات و محصولات صنايع نفت و گاز و پتروشيمي در تقليلوابستگي به واردات و يا صادرات بخشي از اين محصولات بجاي صدور نفت خام وتبديل اين مواد اوليه به محصولات صنايع پتروشيمي مانند کود شيميائي، موادپليمري براي تهيه لاستيک، پلاستيک و الياف مصنوعي، مواد شيميائي مختلفمانند اسيدها، بازها، نمکها، رنگينه ها، شوينده ها، حلال ها، مواد بهداشتي وغيره تدوين شده است و هدف آن تربيت کارشناس مهندسي شيمي با تخصص در صنايعنفت مي باشد. اين دوره جانشين دوره هاي کارشناسي صنايع پالايش، صنايعپتروشيمي و صنايع گاز در رشته مهندسي شيمي مي باشد.
طول اسمي اين مجموعه 4 سال است و برنامه هاي درسي آن در 8 نيمسال تحصيليبرنامه ريزي مي شود و علاوه بر دروس نظري و عملي و کارگاه و پروژه، يک ترمکامل ( و يا 2 دوره 2 ماهه تابستاني) به کارآموزي اختصاص يافته است. طول هرترم 17 هفته آموزش کامل است. هر واحد درس نظري 17 ساعت در هر ترم و علمي وآزمايشگاهي 34 (يا 51 ساعت) و کارگاهي 51 ساعت است.
تعداد کل واحد هاي درسي مجموعه 150 تا 153 واحد به شرح زير است:
1- دروس عمومي 23 واحد
2- دروس پايه 34 واحد
3- دروس اصلي 64 واحد
 
 
فارغ التحصیلان این دوره بطور کلی قادر خواهند بودکه مطالعات و عملیاتمهندسی زمین شناسی، نفت، محاسبات و طراحی و تلفیق عملیات و اجزاء جانبی،برنامه های اکتشاف وزارت نفت را عهده گیرند و نقش بسزای خود را در عملیکردن و اجرای بهینه برنامه های مطالعاتی و اکتشافی نیز در تلفیق تدارکات وطرح و چگونگی پیاده کردن برنامه های اکتشافی آتی و استراتژیک صنعت نفت کشورایفا کنند. این نقش و توانایی های فارغ التحصیلان این دوره کارشناسیمهندسی را بطور اجمالی می توان به شرح زیر بیان نمود:
آشنایی با دانش امروز زمین شناسی نفت و انجام مطالعات مربوطه و بهره گیری از نتایج حاصله
 انجام آزمایشات و جمع آوری اطلاعات علمی و فنی مربوطه به ناحیه مورد اکتشاف و عملیات اکتشافی
انتخاب و یا تعیین مناسب و روشن اکتشاف و اجرای آن با توجه به وضعیت زمین شناسی و شرایط محیطی و اقلیمی ناحیه مورد نظر
طرح عملیات و تامین تدارکات و تلفیق برنامه های مربوط برای اجرای بهینه عملیات اکتشافی مورد نظر
برآورد فنی و اقتصادی طرح ها و عملیات اکتشاف
مدیریت موثر و صیانت تجهیزات برای مطالعات زمین شناسی، نقشه برداری و عملیات اکتشاف
مدیریت و صیانت از مخازن نفت اکتشافی و اعمال روشهای ازدیاد برداشت ازجلوگیری از آلودگی و تخریب محیط زیست ناشی از مطالعات زمین شناسی و عملیاتاکتشاف

مهندسی هوا فضا
هوافضا را می توان تجلیگاه آخرین پیشرفتهای علوم و فنون دانست.
اصطلاح هوافضا خود بیان کننده زمینه کاری این رشته است به عبارت دیگر هوافضا علم بررسی حرکت اجسام در جو و خارج از جو است.
زمینه پیدایش علم هوافضا با آرزوی پرواز بشر از گذشته های دور آغاز شده است. یکمهندس هوافضا به تنهائی قادر نخواهد بود که یک محصول هوافضائی مانندهواپیما را به صورت کامل و با تمام جزئیات طراحی کند. یک مهندس هوافضا،محاسبات لازم را انجام داده و در هر مرحله به منظور تأمین اهداف مورد نظر،نیازها و موارد گوناگون را به طور دقیق بیان می کند سپس به منظور تأمین ایننیازها وسفارش سایر رشته های و زمینه های علمی و فنی وارد عرصه می شوند.
به دلیل ارتباط تنگاتنگ رشته مهندسی هوافضا با امور نظامی، بخش قابل توجهی از صنعت هوافضا در دست بخش نظامی است.
صنعت هوافضا را می توان در زمره صنایعی در کشور دانست که کار علمی وتحقیقاتی در آنها نسبت به سایر صنایع موجود در کشور به صورت قابل قبولیانجام شده و بین صنعت و دانشگاه نیز ارتباط به نسبت مناسبی برقرار است.
دروس مکانیک، ریاضی، فیزیک از جایگاه ویژه ای برخوردارند. عامل دیگر موفقیت، تسلط بر کامپیوتر و نرم افزارهای مرتبط با رشته هوافضاست.
يك مهندس هوا فضا به تنهائي قادر نخواهد بود كه يك محصول هوا فضائي مانندهواپيما بصورت كامل و با تمام جرئيات طراحي كند و آن را بسازد. به علتپيشرفته بودن فن آوري اين محصولات، همكاري شاخه‌هاي متعددي از علوم و فنونمهندسي در طراحي و ساخت آنها اجتناب ناپذير است و هوا فضا از بهتريندستاوردهاي صنايع متعدد براي پيشبرد اهداف خود استفاده مي‌كند.
يك مهندس هوا فضا، محاسبات و طراحيهاي لازم را انجام داده، در هرمرحله به منظور تامين اهداف مورد نظر، نيازها و موارد گوناگون را بطور دقيقبيان مي‌كند. سپس به منظور تامين نيازها و سفارشها، ساير رشته‌ها وزمينه‌هاي علمي و فني وارد عرصه مي‌شوند.
نقشه برداری
برنامه کاردانی پیوسته نقشه برداری براساس ضوابط آموزشهای علمی کاربردیشورای عالی برنامه ریزی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری طراحی و تدوین شدهاست.
هدف از این برنامه تربیت کاردانی است که دانش و مهارت لازم را درزمینه های نقشه برداری ، مانند: ماهواره ای، کارتوگرافی، ژئودزی،هیدروگرافی را کسب نماید.
امروز علم نقشه برداری به سرعت در حال گسترش می باشد و در حقیقتبدون توجه به آن زیانهای ناشی از سرمایه گذاریهای عظیم در این زمینه و عدمتحقق اهداف لازم را باید تحمل نمود.
با توجه به اینکه در دهه های اخیر، توسعه فراوانی در شاخه هایمختلف رشته نقشه برداری بوجود آمده است و همچنین در سرزمین پهناوری مانندایران که هم به منابع آبی و دریایی وسیع و هم به معادن زیرزمینی فراوانیدسترسی دارد. نیاز شدید به این رشته در کلیه گرایشها بالاخص نقشه برداری عمومی (توپوگرافی) که رشته ای پایه و اساسی می باشد احساس می گردد.
طول دوره و شکل نظام
مجموع واحدهای دوره کاردانی پیوسته 168 واحد به شرح زیر است:
الف - دروس سه ساله اول مجموعاً معادل 96 واحد دبیرستانی است که هرواحد نظری آن معادل 30 ساعت و هر واحد عملی آن بسته به نوع درس بین 60 تا 90 ساعت، کارآموزی حداکثر 2 واحد است که هر واحد آن معادل 120 ساعت می باشد.
ب - دروس 2 سال آخر شامل 72 واحد دانشگاهی است که 11 واحد آن دروسعمومی مصوب شورای عالی برنامه ریزی است و هر واحد نظری معادل 16 ساعت، هرواحد آزمایشگاهی معادل 32 و هر واحد کارگاهی معادل 48 ساعت می باشد و 2واحد کارآموزی که هر واحد آن معادل 120 ساعت است. دروس آزمایشگاهی وکارگاهی یک واحدی می تواند تا 48 و 64 ساعت افزایش یابند.مهندسی پليمر
با پيشرفت علم و تكنولوژي، بشر به دنبال مواد و وسايلي مي‌گشت تا بتواندتوسط آنها كارايي و كيفيت اشياي ساخته دست خود را افزايش دهد. همچنين بشربه دنبال آن بود كه بتواند موادي بسازد تا توسط آنها، اشيايي با كيفيت موردنظر خود تهيه كند. به عنوان مثال، بدنه هواپيما بايد علاوه بر مقاومت دربرابر نيروهاي وارد، از جنسي سبك ساخته شود تا هواپيما بتواند به آساني بههوا بلند شود. در ابتدا بدنه هواپيماها را از فلز آلومينيم كه نسبت به سايرفلزات سبكتر است، مي‌ساختند، ليكن با پيدايش مواد پليمري به تدريج اينمواد جايگزين فلز آلومينيم شدند.
مثال ديگر در اين زمينه، يكي از مشكلات عمده‌اي است كه اكثر افرادعينكي با آن روبرو هستند، افتادن و در پي آن، شكستن عدسي عينك كه در نتيجهآن، افراد هزينه زيادي را متحمل مي‌شوند. اگر بتوان عدسي عينك را ازماده‌اي ساخت كه علاوه بر شفافيت و عملكرد مناسب، در مقابل ضربه نيز مقاومباشد، مشكل اين افراد نيز حل خواهد شد.. لنزهاي چشمي كه به تازگي واردبازار شده‌اند، اين قابليت را دارا هستند. اين لنزها از جنس مواد پليمريهستند. يكي از مشكلات عمده‌اي كه اكثر انسانها با آن روبرو هستند، خرابيدندان و نيز ترميم داندانهاي فاسد يا جايگزيني آنها با دندانهاي مصنوعياست. تا چند سال پيش، دندانهاي خراب فقط با استفاده از فلزات آلياژينقره‌اي رنگي به نام آمالگام تعمير مي‌شد. اين مواد علاوه بر رنگ ناموزوننسبت به ساير دندانها، بخوبي به دندان نمي‌چسبيد و پس از مدتي جدا شده،‌داخل دندان خالي مي‌شد. همچنين حرارت را به خوبي از خود عبور داده، گاهيهنگام خوردن و آشاميدن غذاهاي سرد و گرم، فرد دچار دندان درد مي‌گرديد. دندانهاي مصنوعي نيز از چيني ساخته مي‌شوند كه در برابر ضربه مقاوم نبوده،سريعا مي‌شكنند. براي رفع عيوب فوق به تازگي از موادي استفاده مي‌شود كهعلاوه برداشتن رنگ سفيد و مناسب، در برابر سايش و ضربه نيز مقاوم بوده،بخوبي به دندان مي‌چسبند و مانند عايق حرارتي، گرما و سرما را از خود عبورنمي‌دهند. اين مواد كه از جنس پليمر ساخته شده‌اند، آكريليك و كامپوزيت نامدارند.
مشاغلی که دانشجویان این مجموعهپس از پایان دوره می توانند احراز نمایندعبارت است از مهندسی اجراء در کارخانجات تهیه مواد واسطه کارخانجات تهیهمواد رنگرزی و مواد رنگی کارخانجات رنگ کردن و چاپ و تکمیل و منسوجات، جیر وچرم و پوست، مواد غذایی و بهداشتی، پلاستیک، الیاف مصنوعی، کاشی و سرامیک،پوشش سطوح و غیره.


 
 مديريت
به دلايل گوناگون نمی توان واژه مديريت را به سادگی تعريف کرد. از ايندلايل می توان به گستردگی دامنه مديريت و ماهيت پويای آن اشاره کرد. مديريتفرايند برنامه ريزی، تشکيلات، فرماندهی، هدايت و نظارت بر تلاش های اعضایسازمان و استفاده از ديگر منابع سازمانی جهت دستيابی به اهداف سازمانی است.
مديريت امروز مجموعه ای از علوم گوناگون همانند اقتصاد، جامعهشناسی، روان شناسی، رياضيات، آمار و ... است که هدفش افزايش بهره وری،کارائی و اثربخشی سازمانی است.
بکارگيری اصول مديريت از مؤسسه ای به مؤسسه ديگر يا حتی از موقعيتی به موقعيت ديگر، متفاوت است.
دانش مديريت اولين بار به شکل علمی و امروزی در اواخر قرن نوزدهم ميلادی توسط فردی به نام فردريک ونسلوتيلور مطرح شده. مديريترا برخی هنر و برخی نيز علم دانسته اند و برخی نيز ترکيبی از اين دو، اماآنچه مهم است نقش و جايگاه بسيار مهم مديريت در دنيای امروز است.
ضرايب دروس دبيرستانی مربوط به سه گرايش نامبرده در آزمون ورودی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی عبارتند از:
ضريب 4 برای درس رياضی، ضريب 2 برای دروساقتصاد و ادبيات فارسی، ضريب 1 برای دروس زبان عربی، تاريخ و جغرافيا، علوماجتماعی، فلسفه و منطق و روانشناسی.
داشتن قدرت رهبری، اعتماد به نفس، روابط اجتماعی خوب، توان تجزيه وتحليل خوب و قدرت بيان قوی از عوامل مهم موفقيت در اين رشته است. همچنينتسلط به دروس رياضی و آمار با توجه به کاربرد وسيع آنها در مديريت الزامیاست.
بديهي است كه در هر سازمان يا نهاد ، كه افرادي خاص اهداف مشخصي رادنبال مي كنند ، مهمترين ركن موفقيت آن سازمان يا نهاد ، توانمندي مدير آنسازمان در استفاده بهينه از حداقل امكانات جهت بهره برداري بهتر براي نيلبه اهداف مي باشد.
بارها از زبان اطرافيانتان در مورد مديران نالايق و كارمندان لايق آنها مطالب ريز و درشتي شنيده ايد. آنچهما مي دانيم چيزي فراتر از اطلاعات شما نيست ، فقط يادآوري اين نكته مهماست كه در كشور ما افراد هستند كه براي مجموعه تصميم مي گيرند نه يك سيستماز قبل تعريف شده.
بازار كار اين رشته در صورت موافقت مقام مافوق مي تواند در بدنه عظيم الجثه دولت و بخش خصوصي باشد.


علوم اقتصادی
در جهان امروز اقتصاد همه چيز را تحت الشعاع خود قرار داده است . دربسياري از مسائل اقتصاد حرف اول را مي زند به جهت همين اهميت است كه گرايشهايي كه در رشته هاي اقتصادي وجود دارد بخش عظيمي از شئونات زندگي را بهخود اختصاص داده است. قبل از توضيح اين رشته به تعريفي از فعاليت‌هاياقتصادي براي شما بپردازيم تا بفهميم که علوم اقتصادي چه وظيفه‌اي به عهدهدارد. فعاليت اقتصادي مجموعه تلاش‌هايي است که بشربراي رفع نيازهايش از طريق بهره‌برداري و استفاده از منابع طبيعي دراختيارش انجام مي‌دهد. بشر در طول حيات خود سعي کرده با تلاش مستمر باشناخت طبيعت و کشف قوانين حاکم بر آن، قواي طبيعي را به استخدادم خود گرفتهو از آنها براي بالابردن سطح زندگي خويش استفاده نمايد.
علم اقتصاد علم ارائه بهترين راههاست براي بهره‌برداري از منابعمحدود مادي و در نتيجه بالا رفتن سطح زندگي مردم. در واقع ارائه بهترين شکلاستفاده از منابع و امکانات به عهده علم اقتصاد است بنابراين مي‌توان بطورخلاصه گفت که انسان تلاش مي‌کند از منابع محدود و فناپذير در مدت زمانيطولاني‌تر استفاده کند.
انديشه اقتصادي در روزگار ما دچار تحولاتي به درازاي عمر انسان شدهاست تعاريف علوم اقتصادي در جوامع پيشرفته و توسعه يافته آنقدر عميق گشتهکه وسعت و عمق ان باعث بوجود آمدن کرسي‌هاي متعدد درسي و تاسيس مراکز علميمتعدد و پيشرفته‌اي شده است.
اقتصاد يک علم اجتماعي است که به وسيله آن نيازهاي مادي (آموزش،خوراک، پوشاک، مسکن، و اشتغال) و نيازهاي عمومي را سازمان مي‌دهد. داشتنپايه قوي در زمينه مسائل اقتصادي و هوش آماري و رياضي بالا از عوامل موفقيتدر اين رشته است. ضريب درس رياضي 4 و ضريب درستاريخ و جغرافي 3 مي‌باشد. به هر حال علوم اقتصادي جذابيت‌هاي خود راداراست و امکان ادامه تحصيل در حد دکتري نيز وجود دارد.
فارغ التحصيلان دوره كارشناسيعلوم اقتصادي از سطحي از مهارتها وتوانمنديها برخوردار مي شوند كه قادر به تجربه و تحليل مسائل اقتصادي درزمينه‌هاي صنعتي، كشاورزي، بازرگاني و خدمات در سطح كارشناسي شوند.
همچنين آمادگي مشاركت و همكاري در ارائه خدمات برنامه‌ريزي ،ارزيابي و پيش بيني و مشاوره در زمينه‌هاي مختلف اقتصادي را دارا بوده،صلاحيت احراز مشاغل كارشناسي در مؤسسات دولتي و غير دولتي را نيز خواهندداشت.

حسابداری
تغییرات سریع جامعه امروزی، حسابداری یا «زبان تجارت» راکه در ثبت و تجزیه و تحلیل اطلاعات و تحلیل اطلاعات اساسی اقتصادی درمؤسسات مختلف مورد استفاده می باشد، بسیار پیچیده کرده است. تصمیم گیریصحیح و دقیق بر مبنای اطلاعات قابل اعتماد برای توزیع مطلوب ثروت و استفادهاز منابع کمیاب ملی بسیار ضروری به نظر می رسد. بنابراین حسابداری نقشمهمی را در سیستم اقتصادی و اجتماعی هر جامعه ای ایفا می کند. دردنیای متغیر بازرگانی و صنعتی، نقش حسابداری عملاً و به تدریج تکامل پیداکرده است. و علاوه بر وظیفه کنترل که نتیجه بسیار طبیعی کار حسابداری است،در مؤسسات اقتصادی با برنامه ریزی بازرگانی و پیش بینی های اقتصادی نیز نقشمهمی را بر عهده گرفته است.
وظایف مدیریت در موسسات اقتصادی با برنامه ریزی شروع و با کنترل و نظارت خاتمه پیدا می کند. برنامه ریزی و کنترل موجب می شود که منابع و نیروهای انسانی بطور هماهنگ در طرق سودمند جامعه بکار افتد و حداکثر کارائی حاصل شود.
سیستم حسابداری نقش موثری در برنامه ریزی و کنترل عملیات موسساتاقتصادی ایفا می کند. حسابداری نه تنها اطلاعاتی را که مبنای تنظیم طرحها وبرنامه هاست در اختیار مدیریت قرار می دهد، بلکه اطلاعات لازم در موردچگونگی اجرای عملیات را نیز مورد ارزیابی قرار می دهد و علت عدم کارائی راکشف می کند و در هر مورد تصمیمات مقتضی اتخاذ می نماید.
ضرایب دروس دبیرستان مربوط به این رشته در آزمون سراسری دانشگاهها وموسسات آموزش عالی کشور عبارتند از: ضریب 4 برای درس ریاضی، ضریب 2 برایدرس اقتصاد، ضریب 2 برای ادبیات فارسی، ضریب 1 برای درس زبان عربی، ضریب 1برای تاریخ و جغرافیا، ضریب 1 برای درس علوم اجتماعی، ضریب 1 برای درسفلسفه و منطق و ضریب 1 برای درس روانشناسی.
علاقه به مسائل مالی و حسابداری و داشتن پایه قوی در ریاضیات و صبر و حوصله کافی می تواند از عوامل مهم موفقیت در این رشته باشد.
فارغ‌ التحصيلان دوره كارشناسي حسابداري قادرند در امور زير منشأ خدمات باشند:
انجام كليه امور حسابداري در موسسات بازرگاني، بانكها و واحدهاي توليدي و صنعتي.
تصدي كليه امور حسابداري در موسسات حسابرسي.
اشتغال به حرفه حسابرسي در موسسات حسابرسي.
طرح و اجراي سيستم‌هاي مديريت مالي در مؤسسات بازرگاني، صنعتي و خدماتي.

پزشکی
مطلب قابل بيان در خصوص رشته پزشکی، طول دوره اين رشته است. پشتکار درونی وحقيقی عامل موفقيت و حفظ نشاط در سپری کردن اين رشته با ارزش هست، تأمل ودقت در انتخاب اين رشته جايگاه ويژه ای دارد که با انتخاب آگاهانه می توانبه وظايف سنگين اين انتخاب به خوبی عمل کرد و در پايان سرافراز و پيروز بهدرجه دکتری رسيد.
نظام آموزش پزشکی عمومی شامل 5 دوره است:
 علوم پايه
فيزيوپاتولوژی
کارآموزی بالينی
کارورزی بالينی
کارورزی
دوره علوم پايه: اين دوره ضمن آشنانمودن دانشجويان با مباحث پايه، آمادگیلازم را برای يادگيری علوم بالينی در آنان بوجود می آورد. طول اين دوره 5نيم سال است.
دوره فيزيوپاتولوژی: آگاهی از مبانی فيزيولوژيک، شناخت مکانيزمبيماريها و عوامل موثر در آنها نشانه های بيماريها و تشخيص و درمان آنهامطالبی است که شما می توانيد آنها را فرا بگيريد. طول این دوره 6 ماه است.
کارآموزی بالينی: شناخت آثار و علائم بيماريها از ديدگاه بالينی وآزمايشگاهی و بدست آوردن توانائی های لازم در به کار بردن انديشه، استدلال ونتيجه گيری سريع در طراحی عمليات پيشگيری و درمان است. طول اين دوره 20ماه است.
کارورزی بالينی: پرورش مهارت ها، تقويت قدرت تصميم گيری در مقابلبا مسائل بهداشتی و درمانی و قبول مسئوليت در مقابل اقدام لازم هدف های ايندوره مهم است. طول اين دوره 18 ماه است
- کارورزی: اين دوره کنکور کارروزی دارد که کلياتی از دروس 4 دوره قبل می باشد.
فارغ التحصيلان ملزم به خدمت در مناطق محروم کشور هستند.
رشته پزشکي با همه سختي هايي که يک دانشجو در راه آن متحمل مي شودمتأسفانه در بازار کار خود دچار مشکلات فراواني شده که بعضي مطالب نگرانکننده آن در حد حرفهاي معمولي مردم کوچه بازار درآمده ولي واقعيت هر رشته- جداي از مديريت توانمندي که جهت جذب فارغ التحصيلان دانشگاه ها لازم است- اين است که دانشجوي باانگيزه و داراي پشتکار، کار شايسته خود را مي يابد.
بازار کار رشته پزشکي از منزل شخصي پزشکان شروع و تا بيمارستانها،کلينيک ها، درمانگاه ها، اورژانس ها و کليه مراکز درماني در بخش هاي دولتي وخصوصي، ورزشگاه ها و غيره گسترش مي يابد و در صورت بضاعت و توانائي ماليامکان تأسيس مطب را نيز مي توان يکي از بخش هايي دانست که پزشک اشتغال خودرا فراهم مي کند.

داروسازي
رشته داروسازي سرحلقه درمان همه بيماراني است كه چشم اميد به داروهايمؤثر، كم ضرر و پر اثر دوخته‌اند. ابزار مداوا كه دارو بخشي از آن است، نقشخود را به خوبي ايفا مي‌كند و رشته داروسازي همان علمي است كه در ساخت وتوليد دارو و دادن اطلاعات داروئي خدمات ارزنده‌اي را ارائهمي‌دهد.داروسازي با علوم زيست‌شناسي، بيوشيمي و علوم پايه پزشكي ارتباطوسيعي دارد. آموزش دوره دكتري داروسازي در ايران پيوسته است و پس از طيدوره 8 ساله به دانشجويان، درجه دكتراي عمومي داروسازي اعطا مي‌شود.
دارو سازي اجتماعي
الف) داروخانه‌هاي سطح شهر: اكثريت (بيش از 85 %) فارغ التحصيلان اين رشتهجذب داروخانه‌ها مي‌شوند و در اين مراكز به ارائه خدمات زير مي‌پردازند:
خدمات داروئي مانند بررسي نسخه‌ها، اطمينان از تجويز مناسب داروها و در مواردي هم تجويز برخي از داروها.
ساخت داروهاي تركيبي.
عرضه داروهاي توليدي كارخانجات داروئي.
ارائه‌ي اطلاعات داروئي نظير راهنمائي‌هاي لازم در مورد نحوه مصرف، عوارض جانبي، تداخلات داروئي و...
ب) داروخانه هاي بيمارستان: علاوه بر ارائه خدمات فوق، خدمات ديگري نظير موارد زير ارائه مي گيرد:
- تدوين فهرست داروئي بيمارستان، كنترل و نظارت بر نحوه مصرف داروبه وسيله بيمار، تهيه شرح حال و تشكيل پرونده داروئي براي بيماران بستريشده و پيگيري امر دارو و درمان بيمار.
داروسازي صنعتي:
در بخشهاي مختلف تهيه، ساخت، كنترل كيفيت، نگهداري، مديريت و واحدتحقيقات كارخانه هاي داروسازي، وجود و فعاليت داروسازان ضروري است و هماكنون عده‌اي از داروسازان در اين بخش مشغول بكار‌ و فعاليت هستند.

مراكز دانشگاهي:
دارندگان مدرك دكتري عمومي مي‌توانند پس از گذراندن امتحان دستياريدر مراكز پيش دانشگاهي به عنوان دستيار(رزيدنت) مشغول به ادامه تحصيل وسپس جذب دانشگاهها، مراكز تحقيقاتي و صنعت شوند.
ساير مراكز:
فارغ التحصيلان اين رشته مي‌توانند با مراكزي مانند مؤسسات آموزشي ـپژوهشي دولتي ( مؤسسه رازي ـ انستيتو پاستور و...) مراكز تحقيقات داروئيبه عنوان دكتر دارو سازي همكاري نمايند. ضمنا تعدادي از داروسازان نيز جذبشركتهاي پخش‌و توزيع دارو مي‌گردند.
بطور كلي تدوين سياستهاي كلان مربوط به حرفه داروسازي چه در موردكارخانجات، چه در مورد ورود داروها و مواد اوليه داروئي و چه در مورد توزيعدارو و ارائه خدمات داروها در داروخانه‌ها، به عهده معاونت دارو و غذا دروزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است. مسائل صنفي داروسازان نيز به عهدةانجمن داروسازان ايران است. اما امور مربوط به آموزش داروسازي بر عهدهدبيرخانه شوراي آموزش داروسازي و تخصصي (وزارت بهداشت و آموزش پزشكي) مي‌باشد.

دندانپزشكي
رشته دندانپزشكي هدفش از تربيت دانشجو پيشگيري و درمان بيماري‌‌هاي دهان و دندان و تامين بهداشتي عمومي دهان و دندان است.
علاوه بر اين رشته، دو رشته ديگر نيز وجود دارد كه ارتباط نزديكي با اين رشته‌ها دارند: پرستاري دندانپزشكي و پروتز‌هاي دنداني.
پرستاري دندانپزشكي در مقطع كارداني ارائه مي‌شود و فقط خانم‌ها درآن پذيرفته مي‌شوند. دانشجويان در اين رشته در طول دوره تحصيل با اصول وكليات مربوط به دندانپزشكي آشنا شده ، در پايان دوره تحصيل مي توانند بهعنوان دستيار در مطب هاي دندانپزشكي مشغول كار شوند.
پروتز‌هاي دنداني نيز در مقطع كارداني ارائه مي‌شود. دانشجويان دراين رشته‌ها در طول دوره تحصيل با روش ساخت انواع دندان‌هاي مصنوعي آشنامي‌شوند و در مطب دندانپزشكان به عنوان دستيار مشغول كار مي‌شوند ضمن اينكهمي‌توانند مجوز لابراتوار دندانسازي نيز دريافت كنند.
طول دوره تحصيل رشته دكتري دندانپزشكي حداقل 5/5 و حداكثر 8 سالاست دانشجويان اين رشته مقطع خود را در دو بخش سپري مي‌كنند. مقطع قبل ازعلوم پايه و مقطع بعد از علوم پايه. يعني پس از ورود و سپري كردن دروس پايهعمومي در مدت 2 سال، براي ورود به دوره نيمه تخصصي و تخصصي بايد در امتحانجامع علوم پايه كه هر سال از سوي وزارت بهداشت برگزار مي‌شود شركت و نمرهقبولي دريافت كرد در حال حاضر حدود 14 دانشگاه براي دوره دكتراي حرفه‌اي دانشجو مي‌پذيرند.
ضريب دروس زيست 4 ، فيزيك 2 و شيمي 3 براي اين رشته در نظر گرفته شده است.
امروزه بيماريهاي مربوط به دهان و دندان يکي از بيماريهاي شايع درجامعه است. به همين دليل زمينۀ کاري دندانپزشکان، گسترش فراواني يافته است. نياز روز افزون جامعه به اين رشته باعث شده که هر روز توجه بيشتري به اينرشته و ايجاد زمينه کاري مناسب براي آن انجام پذيرد. فارغ‌التحصيلان اينرشته علاوه بر کار در بخش دولتي مثل بيمارستانها، درمانگاهها و مراکزبهداشتي و درماني مي‌توانند پس از انجام خدمات قانوني به کار در بخش خصوصينيز مشغول شوند، به عبارتي مي‌توانند در کلينيکها و يا مطب‌هاي شخصي فعاليتکنند.

رادیولوژی
همانطور كه مي دانيد كمتر خانواده اي را مي توان يافت كه به بخش راديولوژي مراكز درماني مراجعه نكرده باشد. رشته راديولوژي يا همان پرتو‌شناسي علم توضيح و تفسير يافته‌هاي راديوگرافيك در ارتباط با علائم و نشانه‌هاي كلينيكي بيمار است.
راحت‌تر آن همان اشعهx است كه در موقع شكستگي پا يا دست يا... ،خودتان از نزديك آن را لمس كرده‌ايد. در حال حاضر اين رشته در كنكورسراسري ابتدا در مقطع كارداني عرضه مي‌شود و سپس مي‌توان از سطح ليسانس تادكتري ادامه تحصيل داد. جزء شرائط اوليه انتخاب اين رشته ، آمادگي كافي جسمي و روحي و موفقيت در دروس فيزيك، فيزيولوژي، آناتومي مي‌باشد.
فارغ‌التحصيلان اين رشته در مؤسسات تصويرنگار راديولوژي، ايزوتوپ، اسكن، سي ‌تي ‌اسكن، MRI
و همچنين در بيمارستانها، در بخش فوق‌الذكر، فعاليت مي‌كنند.
گروهي از فارغ‌التحصيلان نيز به عنوان بازرسين كار با اشعه ايكس،در سازمان انرژي اتمي و در دانشگاههاي علوم پزشكي در سطح كشور مشغول بكارهستند. به‌طور كلي يك كاردان راديولوژي وظايف زير را به عهده دارد:- آماده سازي دستگاههاي مختلف راديوگرافي.
انجام راديوگرافي براساس تكنيك‌هاي مربوط (وضعيت دادن به بيمار(انجام راديوگرافي با ماده حاجب زير نظر متخصص راديولوژي.

ظهور و ثبت كليشه‌هاي راديوگرافي.
كنترل حسن انجام راديوگرافي انجام شده.
بايگاني و حفاظت عكسهاي راديولوژي بر طبق استانداردها.
رعايت كليه استاندارد‌ها به منظور حفاظت بيمار و متصدي راديوگرافي.
فارغ‌التحصيلان دوره كارشناسي اين رشته با توجه به آموزش روشهايپيشرفته و تخصصي قادرند با همكاري متخصص راديولوژي، امر تخصصي راديولوژي راانجام دهند. همچنين قادرند در بخش‌هاي راديوتراپي و
پزشكي هسته‌اي نيز خدمات درماني و تشخيص را زير نظر متخصصين انجام دهند.

علوم آزمايشگاهي
وظيفه اصلي رشته علوم آزمايشگاهي شناخت علل ايجاد بيماريهاي مختلف و عوامل ايجاد كننده آنها مي‌باشد. ابزاريكه در تشخيص و درمان بيماري‌هاي مختلف بكار مي‌رود تحت عنوان پاراكلينيكمي‌باشد كه مي‌توان به رشته‌هايي از قبيل راديولوژي، رشته‌هاي توانبخشي وپرستاري اشاره كرد.
در اين رشته مي‌توان به نكته مهمّي اشاره كرد و آن آزمايشگاه‌هايمجهز است كه طي سال‌هاي اخير توسط بخش دولتي و خصوصي گسترش يافته و زمينهمناسبي را براي اشتغال در اين رشته فراهم نموده در حال حاضر اين رشته در دومقطع كارداني و كارشناسي ناپيوسته در اغلب دانشگاههاي علوم پزشكي كشوردانشجو مي‌پذيرد.
در پايان قابل‌ ذكر است كه اين رشته به دليل نياز به امكانات ووسائل، يكي از رشته‌هاي پرهزينه است. البته در دانشگاه هاي علوم پزشكيكشور، اغلب وسائل و امكانات در اختيار دانشجويان قرار مي‌گيرد.
كار و تحصيل در اين رشته به دليل خطر بالاي آلودگي محيط آزمايشگاهها نيازمند توجه و دقت بالائي است.
از آنجا كه مهمترين محل اشتغال فارغ‌التحصيلان اين رشته،آزمايشگاههاي تشخيص طبي است، به معرفي بخش‌هاي مختلف يك آزمايشگاه تشخيصطبي پرداخته مي‌شود.
بخش‌هاي موجود در يك آزمايشگاه تشخيص طبي عبارتند از:
بخش پذيرش و جواب دهي.
بخش نمونه برداري.
بخش بيوشيمي.
بخش هماتولوژي و بانك خون.
بخش ميكروب شناسي و قارچ شناسي.
بخش انگل شناسي و ادرار.
بخش هورمون شناسي.
بخش سم شناسي و گاز‌هاي خوني.
بخش پاتولوژي و ستيولوژي.
بخش ايمونولوژي.
درباره تأسيس آزمايشگاه تشخيص پزشكي گفتني است كه درحال حاضر براساس مجوز وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، كساني حق تأسيس آزمايشگاهتشخيص پزشكي دارند كه در يكي از رشته‌هاي پاتولوژي يا علوم آزمايشگاهيداراي درجه دكتراي حرفه‌اي باشند.
كساني كه داراي تخصص پاتولوژي هستند افرادي هستند كه داراي درجهدكتراي حرفه‌اي پزشكي هستند و افراد ديگر كه داراي درجه دكتراي حرفه‌ايعلوم آزمايشگاهي يا آزمايشگاه باليني هستند، افرادي هستند كه در گذشته دررشته‌هاي مختلف پزشكي مثل باكتري شناسي، بيهوشي و. . . تحصيل كرده‌اند واكنون تحصيلاتي در حد دكتري دارند و يا كساني هستند كه در گذشته در رشتهعلوم آزمايشگاهي مدرك دكتراي حرفه‌اي گرفته‌اند.
اين رشته از نظر كاربرد و بازاركار، يكي از رشته‌هاي خوب گروهپزشكي است. زيرا با توجه به توسعه و اهميت امر بهداشت و زمينه مناسب كاري،اغلب فارغ‌التحصيلان اين رشته به راحتي وارد بازاركار مي‌شوند.

فيزيوتراپی
بسياري از حوادث باعث مي شوند كه اندام حركتي انسان از حركت بايستند گرچهاين ايستايي موقت باشد اما آسيب هاي آن دراز مدت و در برخي اوقات بهبوديكامل حاصل نمي شود نبايد از نظر دورداشت كه حركت براي بعضي از اندام هامانند دست و پا همانند اكسيژن ضروري و حياتي است كاري كه فيزيوتراپ انجاممي دهد به جريان انداختن حركاتي است كه بنابر اتفاق دچار آسيب شده اندفيزوتراپ با انجام حركاتي كه مبناي علمي دارد و استفاده از ابزاري كه جريانحركت را تسهيل مي نمايد به خدمت رساني مي پردازد در واقع فيزيوتراپ فردياست با قابليت‌هاي فردي بالا چه از نظر جسمي، چه از نظر روحي. چرا؟ چونفيزيوتراپ كسي است كه توان دوباره‌اي را به شخص بيمار مي‌بخشد.داشتن حوصله وعشق و علاقه به كار تنها راه ادامه تحصيل يا انتخاب اين رشته است.
طول دوره كارشناسي 4در اين رشته سال مي‌باشد. استفادهاز كره، نور، الكتريسيته، آب، ليزر و حركات مكانيكي ابزار يك فيزيوتراپاست. اين رشته نحوه استفاده از اين ابزار را براي بهبود بيمار آموزش مي‌دهد.
فارغ التحصيلان اين رشته افزون بر كار در بيمارستانها، مي‌تواننددر مراكز سازمان بهزيستي، هلال احمر و نيز سازمانهايي كه از نظر كار اجراييدر ارتباط با توانبخشي هستند، مشغول بكار شوند. همچنين مي‌توانند با تاسيسمطب و مراكز توانبخشي خصوصي به ارائه خدمات بپردازد

منبع : سایت انرژی اتمی.

 

 

 

 

شروع کلیه کلاسهای پایه و پیش دانشگاهی از تاریخ شنبه 93/4/21 می باشد. ریاضیات:دکتر امانی، استاد طهرانیان فیزیک:مهندس رضایی ،مهندس باستی زیست شناسی :دکتر میوه چی شیمی:سرکار خانم محمودی و مهندس مصلایی عربی:استاد هورفر دیفرانسیل و هندسه تحلیلی:دکتر امانی گسسته:دکتر امانی هندسه پایه: استاد طهرانیان ...